Se mitt språk – Tegnspråkopplæring for foreldre og søsken

Signo kompetansesenter gir opplæringstilbudet "Se mitt språk" til foreldre/foresatte og søsken av barn som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet.

Gutt og jente snakker sammen på tegnspråk.

Søsken som kan snakke sammen

God kommunikasjon innad i familien og opplevelsen av å føle seg inkludert er viktig. Med tilrettelagt tegnspråkundervisning lærer hele familien om hvordan å nyttiggjøre seg av tegnspråk og skaper en felles, sosial plattform. Flere historier

Foresatte og søsken til barn med kommunikasjonsutfordringer som ikke skyldes nedsatt hørsel kan også søke om tjenesten.

Opplæringstilbudet

 • Landsdekkende opplæringstilbud.

 • Botilbud for familier som har lang reisevei.
 • Opplæringen består av 40 undervisningsuker gitt over en periode på 16 år. 

 • Opplæringen er todelt: Hoveddelen er tegnspråkundervisning, mens opplæringens andre del fokuserer på tema knyttet til ulike sider ved det å være foresatt til et barn med hørselshemning. 

 • Se mitt språk er et tilbud som gis i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
 • "Se mitt språk" gis også i regi av Statped.
 • "På vei mot et språk" – et tilleggsprogram 

  "Se mitt språk" inkluderer hos oss et 50 timers tilleggsprogram kalt "På vei mot et språk". "På vei mot et språk" utdyper og supplerer "Se mitt språk" med tema som er særlig tilpasset vår målgruppe.  

Vi anbefaler at både foresatte og søsken av barnet det gjelder, kommer sammen for å få opplæring.

Tegnspråkundervisning til søsken

Mens foreldre deltar i "Se mitt språk", deltar søsken i tegnspråkundervisning i egne grupper. Det legges til rette for at søsken kan følge opp skolearbeid under oppholdet. De må ha med seg arbeidsplan fra hjemskolen til kursukene, og det avsettes tid til å jobbe med skolearbeidet gjennom uka.

Botilbud og økt tilgang til tegnspråk

Familier med lang reisevei kan bo hos oss i kursukene. Vi ønsker å kunne gi et mest mulig helhetlig og optimalt tjenestetilbud, og derfor prøver vi alltid å koordinere det slik at barnet som får deltidsopplæring (alternativ opplæringsarena) kommer til oss samtidig som foreldre og søsken deltar på "Se mitt språk". På denne måten kan hele familien sammen utnytte fordelene av å oppholde seg på en tegnspråklig sosial arena, selv om de benytter seg av to ulike deler av vårt tjenestetilbud. Samtidig har de muligheten til å utveksle erfaringer og tilbringe fritiden med de andre deltakerfamiliene som bor på området.

Læringsutbytte

 • Kunnskap om tegnspråk.
 • Praktisk erfaring i å bruke tegnspråk.
 • Innsikt i og forståelse for barnets språk og kommunikasjon.
 • Møte andre foresatte og søsken i liknende situasjon.
 • Kunnskap om det offentlige hjelpeapparatet og rettigheter barnet har i samfunnet og skolen.
 • Innsikt i pedagogiske valgmuligheter.
 • Kunnskap om supplerende kommunikasjon og flerspråklighet.

Kurskostnader

Tegnspråkopplæringen "Se mitt språk" er gratis for foreldre og søsken og inkluderer kursmateriell og kost og losji.

Foreldre som deltar har rett til å søke opplæringspenger og permisjon etter folketrygdloven § 9-14 og arbeidsmiljøloven § 12-9, 5. ledd. Reise må søkes dekket av hjemkommune.

Søknadsskjema for "Se mitt språk"

Søknad må komme fra barnets hjemkommune ved PP-tjeneste eller annen kommunal instans.

Har du spørsmål, ta kontakt med: