Signos strategi 2021-2025

Strategi og bærekraft

Bærekraft angår alle, og Signo er ikke et unntak. Vi har valgt å sette FNs bærekraftsmål som et eget strategisk hovedtema. Les mer under strategiske hovedtemaer - FNs bærekraftsmål.

Innhold:

Innledning
Formål
Visjon
Verdier
Nå-situasjonen
Strategisk hovedtema
 - Tegnspråk og kommunikasjon
 - Tjenesteutvikling
 - Sterkere sammen med andre
 - Endringsdyktig organisasjon
 - FNs bærekraftsmål

Last ned Signos strategi 2021-2025 (pdf)

Innledning

Signo ble stiftet i 1898 og er en moden, veldrevet og kompetent organisasjon. Stiftelsens økonomi muliggjør at vi kan jobbe med videreutvikling av organisasjonen og av tjenestetilbudet. I tillegg til å fortsette med de gode tjenestene vi i dag tilbyr, er det rom for å skape nye tilbud. De siste årene er det lagt ned et betydelig arbeid i å forbedre samhandlingen mellom virksomhetene i Signo. Vi er sterkere sammen med hverandre.

Denne strategien skal muliggjøre at vi løfter blikket høyere og lenger og våger å tenke større tanker når det gjelder utvikling. Hovedstyret ønsker å gi retning for organisasjonen i en lenger periode, slik at den enkelte virksomhet kan planlegge sine aktiviteter i forhold til strategien.

En god strategi på rett nivå er et viktig ledelsesverktøy. Den gir retning, og tydelig retning gir organisasjoner kraft. Den gir bistand i prioriteringssituasjoner, og den gir tilhørighet og identitet for alle delene av organisasjonen. Denne strategien skal være et bidrag til å utvikle et Signo som både skaper og griper muligheter i enda større grad enn i dag.

Formål

Det følger av vedtektenes §2, 1.ledd at «Stiftelsen Signo gir tilbud til døve og døvblinde, og til hørselshemmede som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø».

Visjon

Signos visjon er «Grenseløs tro på mennesket muligheter».

Verdier

Nær: Vi vil møte mennesker med holdninger som skaper trygghet hos den enkelte. Vi vil inkludere, skape respekt og aksept, og se den enkeltes behov.

Kommuniserende: Tegnspråk er grunnleggende i Signo. I tillegg bruker vi også andre kommunikasjonsformer. Vi må våge å kommunisere ut fra de forutsetningene som finnes i hvert enkelt møte.

Åpen: Vi skal være åpne og inkluderende, vise respekt og bygge tillit hos dem vi møter. Signo skal være en åpen organisasjon, med innsyn i beslutninger, regnskaper og systemer.

Lekende: Vi gir rom for humor og livsglede, og strekker oss etter lekenheten. Vi tror leken er grunnleggende for menneskets utvikling uansett alder.

Nytenkende: Signo skal hele tiden tenke nytt og unngå å havne i gamle spor. Dette gjelder både i tilbudet til brukere og hvordan vi arbeider som organisasjon.

Nå-situasjonen

I 2020 består stiftelsen Signo av syv virksomheter. Tre av disse er aksjeselskaper, tre er avdelinger i stiftelsen, og en er et aksjeselskap og en avdeling i stiftelsen under felles ledelse. Signo har en stabil økonomisk situasjon og langsiktige kontrakter med våre oppdragsgivere. Stiftelsens økonomiske situasjon er god og gir muligheter for en forsvarlig utvikling og vekst i årene som kommer.

Signos oppdragsgivere er i hovedsak offentlig sektor, herunder ulike statlige etater og mange kommuner. Endret alderssammensetning i årene som kommer forventes å gi et press på offentlig sektors økonomi. Det må Signo også forholde seg til. Flere av Signos virksomheter deltar i og vinner anbud, mens andre i stor grad baserer sin virksomhet på enkeltavtaler. Vi ser at vi i økende grad lykkes med å få gjennomslag for egne tjenester til de som trenger tegnspråklig kommunikasjon eller andre former for kommunikasjonsmessig tilrettelegging.

Tegnspråk og kommunikasjon er helt sentralt i Signos virksomhetside, og er forankret i formålsparagrafen i vedtektene. Det er dette som gjør Signo til Signo. Det er enighet i hele organisasjonen om at det må jobbes mer – og mer systematisk – med tegnspråkkompetanse og kommunikasjonskultur.

Det følger av formålsparagrafen at Signos brukergrupper er døve, døvblinde og hørselshemmede. Mange av de som mottar tjenester fra Signo i dag har andre funksjonsnedsettelser i tillegg til sitt sansetap. I bo- og omsorgstilbudene er det mange døve utviklingshemmede og autister. I arbeidsmarkedsbedriftene tilbys det tiltak også til døve som ikke har slike funksjonsnedsettelser. Dette er viktig fordi det understreker at kompetansebehovene i Signo er sammensatte og strekker seg videre enn tegnspråk og kunnskap om døv kultur. Vi trenger i høyeste grad spesialisert kompetanse på mange områder, som for eksempel miljøterapi, pedagogikk, sykepleie, arbeidsmarkedskompetanse, og vi trenger at kommunikasjon og profesjon integreres tettere enn i dag.

Signo har høy kompetanse og vi er gode driftere av de tjenestene vi i dag tilbyr. I dialog med eksterne interessenter og egne ansatte fremgår det likevel at det er et uutnyttet mulighetsrom: Det er flere som kunne nyttegjort seg våre tilbud enn de som i dag er mottakere av dem, og det er mulig å se for seg nye tilbud som kan vokse frem av den kompetansen Signos ansatte har i dag. Hvis vi kan realisere dette potensialet, så lykkes vi også med å gjøre den jobben våre stiftere hadde i tankene da Signo ble opprettet. Sagt på en annen måte: For Signo går vekst og formålsorientering hånd i hånd.

Til toppen

Strategiske hovedtema

klikk for større bilde

Tegnspråk og kommunikasjon

Vi har valgt å legge tegnspråk og kommunikasjon øverst i Signos strategiske kart, og det er helt bevisst. Det følger av Signos formål at vi er en organisasjon for døve, døvblinde og hørselshemmede. I praksis er vi også en organisasjon av døve, døvblinde og hørselshemmede. I 2019 sysselsatte Signo 186 personer som hadde valgt å overdra sine tolkerettigheter fra NAV til oss som arbeidsgiver. Det gjør oss til landet største arbeidsgiver for døve. Det forplikter.

Signos ambisjon er å tilrettelegge vår kommunikasjon til de tjenestemottakerne vi til enhver tid har. Det kan være barn eller eldre på sykehjem. Det kan være døve som også er utviklingshemmede eller autister. Det kan være en arbeidssøker som har lang utdanning, eller en innvandrer som hverken kan norsk eller norsk tegnspråk. Hvis vi skal lykkes i å tilrettelegge vår kommunikasjon optimalt for den enkelte, forutsetter det et høyt nivå på tegnspråkferdighetene til våre ansatte. I tillegg må vi ha kunnskap om og beherske flere former for tilrettelagt kommunikasjon. Vi må etablere en tett sammenheng mellom språk, kommunikasjon og profesjonsutøvelse, slik at dette henger sammen og ikke betraktes som separate elementer. Grepene som er knyttet til dette temaet bidrar til å stake ut retningen: Vi skal drive strukturert og systematisk tegnspråkopplæring, og vi skal jobbe med å utvikle en kommunikasjonskultur hvor vi lykkes med å sette tjenestemottakerens behov i sentrum.

Tjenesteutvikling

Signos tjenester har blitt til ved organisk vekst, og Signo har lagt vekt på å tilby de tjenestene som etterspørres på de stedene hvor de etterspørres. Det er elementer av tilfeldighet som gjør av bildet ser ut slik det gjør i dag. Vi har både kapasitet og kompetanse til å gjøre mer.

I dag har vi tjenester i fire områder i Norge: Oslo, Andebu/Sandefjord, Bergen og Trondheim. Tjenestene i Oslo og Andebu/Sandefjord er ganske store, Bergen er i vekst, og Trondheim er av et ganske beskjedent omfang. Vår ambisjon er å tilby tjenester flere steder i landet – eksempelvis kan det etableres arbeidsmarkedstilbud i Stavanger eller bo- og omsorgstilbud i Nord-Norge.

Det er også et potensial for at Signo tilbyr tjenester av en annen karakter og av et annet omfang enn vi gjør i dag. Dette kan for eksempel være personlig assistanse, barnevern eller tjenester til nyankomne flyktninger – for å nevne noen muligheter.

Endelig tenker vi at vi bør ha en ambisjon om en ren vekst, altså at eksisterende tjenester ytes til flere i målgruppen. Det er også en måte å realisere formålet vårt på.

Sterkere sammen med andre

Gode og utviklingsorienterte organisasjoner lykkes oftest fordi de har kompetanse til å skape sammen med andre. Vi tror Signo har et stort og uforløst potensial til å inngå i ulike samarbeidskonstellasjoner. Vi må ikke nødvendigvis levere hele løsningen – men kan være en del av en allianse som løser noe sammen. Signo har mye å hente på å vende oss tydeligere utover slik at vi kan lære og la oss inspirere av andre organisasjoner og aktører. Grepene i det strategiske kartet representerer de ulike aktørene vi tenker at er spesielt viktige for Signo å jobbe sammen med, og en ambisjon om å skape noe sammen med andre.

Endringsdyktig organisasjon

Valg av organisasjonsform kan både fremme og hemme utvikling. I en driftsfokusert organisasjon som Signo tenker vi det er behov for å vurdere om vi er riktig organisert for å skape endring, eller om det er noe i dagens organisering som hemmer.

Vi skal være en organisasjon som tydelig har kapasitet – både i form av lederskap, ressurser, kompetanse og kultur – til å drive med tjenesteutvikling. Skal vi lykkes med en slik utvikling, må vi vite hvor vi kommer fra og hvem vi er. Vi må utforske og beskrive vår ideelle og diakonale identitet. Vi er en del av en ideell tradisjon der profitt ikke er formålet, og av en diakonal tradisjon der brukerorienteringen starter med spørsmålet «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?».

Signo leverer personalintensive tjenester som avhenger av vår relasjonskompetanse, men også hos oss er digitalisering viktig. Vi vil effektivisere støtte- og ledelsesprosesser slik at vi får et forsterket fokus på selve tjenesteleveransen, og vi vil utvikle og å ta i bruk velferdsteknologi.

Signo har en unik kompetanse som vi henter fra arbeidet i praksisfeltet. I den kommende strategiperioden skal vi ytterligere forsterke kompetansen vår, og vi skal bidra til at det utvikles ny kompetanse på våre områder.

FNs bærekraftsmål

Bærekraft angår alle, og Signo er ikke et unntak. Vi har valgt å sette FNs bærekraftsmål som et eget strategisk hovedtema, og ser for oss at vi skal operasjonalisere det på tre ulike måter: Ved at vi fortsetter å jobbe med bærekraft gjennom sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn, ved at det gjennomføres lokale prosesser knyttet til FNs bærekraft i den enkelte virksomhet, og ved at vi jobber med å utvikle metodikk for at bærekraft alltid skal inngå eksplisitt i beslutningsgrunnlaget når vi tar viktige beslutninger.

Til toppen

Del denne siden