Tolk på arbeidsplass

Tolk på arbeidsplass er en ordning der arbeidsgiver inngår avtale med Nav Hjelpemiddelsentral i det fylket hvor arbeidsplassen har tilhold om å tilby tolketjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde ansatte.

For å få tilbud om tolk på arbeidsplass må den ansatte avgi sin individuelle rettighet til tolk i arbeidslivet mot at det ansettes tolk på arbeidsplassen. Dette gjøres gjennom å signere et fullmaktsskjema som arbeidsgiver sender til Nav Hjelpemiddelsentralen.

Arbeidsgiver har ansvar for å engasjere tolker innenfor de stillingene som antall døve, hørselshemmede og døvblinde ansatte med tolkerettigheter utløser, hvilket per 2022 er én tolkestilling per 350 prosent årsverk ansatt.

Tolk på arbeidsplass i Stiftelsen Signo har fire avdelinger lokalisert i Oslo, Trondheim, Bergen og Andebu. Disse avdelingene tilbyr tolking mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk, tegn som støtte til munnavlesning, skrivetolking, taktiltolking og ledsaging ved tolking.

Tolketjenesten kan skje både som tilstedetolking ved at tolken møter fram på tolkestedet, og som fjerntolking gjennom skjerm ved at tolken befinner seg et annet sted. Bildetolktjenesten kan ansatte imidlertid benytte seg av. Tolkeoppdrag til dagliglivets gjøremål, lege- og helsetjenester skal fremdeles bestilles på Nav Hjelpemiddelsentraler.

Tolker som er ansatt som tolk på arbeidsplass i Stiftelsen Signo følger alminnelige bestemmelser om taushetsplikt.