Deltidsopplæring for hørselshemmede elever i grunnskole og videregående opplæring

Elever kan få deler av opplæringen sin gjennom Signo kompetansesenter. Hovedhensikten med deltidsopplæring er å fremme språk- og kommunikasjonsutvikling hos eleven.

Jente gjør tegnet for "2" sammen med lærer.

Tilpasset opplæring

Våre lærere lager et opplegg som passer for den enkelte elev.

Tilbudene kan gis til barn og unge med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, elever med kombinerte syns- og hørselstap og elever med døvblindhet. 

Det kan søkes om deltidsopplæring for elever i grunnskolen og elever i videregående opplæring. Det kan også søkes om pedagogisk tilbud for barn under skolepliktig alder, når foresatte deltar på tegnspråkopplæring for foreldre ("Se mitt språk").

Tilbudet baseres på et tett samarbeid med bostedsskolen, i tråd med sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan og samarbeidsavtale. 

Signo kompetansesenter samarbeider med Signo grunn- og videregående skole, slik at deltidselevene kan inngå i et felles elevmiljø med skolens helårselever. I tilfeller der Signo kompetansesenter både gir deltidsopplæring og rådgivningstjenester rundt den samme eleven, vil vi samordne tilbudene. 

Hensikt og mål

Hovedhensikten med deltidsopplæring er å fremme språk- og kommunikasjonsutvikling hos eleven. Opplæringen skal også støtte elevens identitetsutvikling og bidra til sosiale erfaringer i et visuelt språkmiljø basert på norsk tegnspråk. Vi legger vekt på å skape et inkluderende læringsmiljø hvor eleven skal oppleve tilhørighet.

Opplæring med ulike språk og kommunikasjonsformer

All opplæring er tilrettelagt for elever med hørselshemming. Det tilbys et variert utvalg av kommunikasjons- og språkformer, slik som; Norsk tegnspråk, norsk talespråk, norsk med tegnstøtte, taktilt tegnspråk og andre tilpassede kommunikasjonsformer. Bruk av alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK) benyttes ut fra behov og sakkyndige vurderinger.

Tilbudets omfang

Deltidsopplæring til hørselshemmede elever er ikke en individuell rettighet. Signo kompetansesenter forvalter tilbudet innenfor årlig statlige tildelinger og budsjetter.  Søknader behandles og tilbud gis etter bestemmelser i forvaltningsloven.

Deltidsopplæring har en øvre grense på 12 uker. Hvor omfattende tilbud senteret kan gi, avhenger av søkermassen, romkapasitet, andre tjenester og årlig tildeling. Ved inntak prioriteres elever med foresatte som deltar på Se mitt språk, slik at disse  minimum får tilbud under foreldrenes kursuker. Ut over dette tilstreber senteret å gi tilbud til alle elever det søkes for. Dette innebærer som regel at ikke alle får like mange uker deltidsopplæring som det søkes om. I inneværende skoleår er maksimum antall uker syv. 

Tilbudets varighet

Deltidsopplæring grunnskole eller videregående opplæring søkes om og innvilges for ett år om gangen.

Pedagogisk tilbud til barn under skolepliktog alder kan innvilges for perioden frem til barnet begynner på skolen.

Botilbud

Det kan søkes om plass i skolens elevinternat for deltidselever som ikke har følge av foresatte eller ledsager. Elever med ledsager får tilbud om å bo i besøksleilighet på senterets område. Om deltidsopplæringen skjer parallelt med foresattes tegnspråkopplæring, bor eleven sammen med foresatte. 

Om bostedsskolens ansvar, samarbeid mm

Deltidsopplæring til elever i grunnskolen er regulert etter bestemmelsene om bruk av alternativ opplæringsarena i grunnskolen. Se Rundskriv Udir-3-2010, pkt. 4 og 5  klikk her: rundskriv Udir 3-2010 (udir.no) Avledet av bestemmelsene i rundskrivet er det etablert en praksis med at rektor på bostedsskolen er ansvarlig for en søknad om deltidsopplæring. Rektor må påse at nødvendige krav og betingelser for bruk av alternativ opplæringsarena etterleves. To viktige bestemmelser i denne sammenhengen er at bruk av alternativ opplæringsarena skal hjemles i enkeltvedtak om spesialundervisning (§5-1) eller tegnspråkopplæring (§2-6) og at det skal inngås avtale mellom skolen og tilbyder av tiltaket.

Spesielt om tilbud til elever i videregående opplæring

Det finnes ikke tilsvarende regler om bruk av alternative opplæringsarenaer i videregående opplæring. Men siden senteret også gir tilbudet til elever i videregående opplæring, har vi for alle formål funnet det hensiktsmessig at det også for disse elevene er bostedsskolen som søker. Vi vil videre anbefale at deltidsopplæring til en elev i videregående opplæring beskrives i enkeltvedtak om spesialundervisning (§5-1) og elevens IOP, for å sikre en god helhet i elevens samlede tilbud. Dersom eleven har opplæring etter § 3-9 tegnspråkopplæring i den videregående opplæringen anbefaler vi at deltidsopplæringen omtales i enkeltvedtaket om denne opplæringen.

Spesielt om tilbud til barn under skolepliktig alder

Senteret har ikke spesifikke krav til hvem som kan søke om pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder, utover at bostedskommunen er ansvarlig for søknaden. Forslagsvis kan søknaden komme fra PP-tjenesten, barnehagemyndighet i kommunen eller barnehagen. Vi anbefaler at et tilbud ved senteret omtales i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og /eller tegnspråkopplæring (jf barnehageloven §§ 19 a og 19 h) og innarbeides i relevante individuelle planer for barnet.

Oppfølging av ansatte fra bostedsskolen

Det er ingen forutsetning for gjennomføring av opplæringen at deltidselevene har med seg egen lærer eller assistent fra bostedsskolen. For elever som ikke deltar sammen med foreldre, er det likevel ønskelig at en ansatt ved skolen er med under ett eller flere opphold. Disse deltar aktivt i undervisningen. Behov for fast medfølgende lærer eller assistent vurderes individuelt sammen med foresatte og bostedsskolen.

Hospitering i forbindelse med deltidsopplæring

Etter avtale tilrettelegger vi for hospitering for ansatte ved bostedsskolen mens eleven får deltidsopplæring. Hospitering kan bidra til et tettere samarbeid om elevens opplæringstilbud, erfaringsutveksling og kompetanseheving. Hospitering avtales med koordinator for tilbudet.

Samarbeidsavtale

Det inngås  samarbeidsavtale mellom bostedsskolen og Signo kompetansesenter. I tilfeller der bostedskommunen også mottar rådgivningstjenester, inngår også disse i avtalen mellom partene.

Økonomi og forvaltning

Deltidsopplæring for hørselshemmede elever er statlig finansiert og er definert som opplæring under 12 uker per år. Det innebærer at hjemkommunen/hjemfylket ikke blir fakturert for opplæring og opphold på senteret for elev.

Opplæringen er ikke rettighetsfestet. Senteret har ansvar og styringsrett til å forvalte tilbudet innenfor årlig statlige tildelinger. Søknader behandles og tilbud gis etter bestemmelser i forvaltningsloven. Senterets avgjørelse er et enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven.

Reisekostnader for elev og oppholdsutgifter og reiseutgifter for personer som følger eleven under opphold på senteret dekkes ikke av senteret. Senteret tilbyr opphold i besøksleilighet til selvkostbaserte priser.

Søknad, søknadsfrist og klageadgang

Søknad om deltidsopplæring og pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder skjer ved hjelp av senterets fellesskjema for individbaserte tjenester. Det er rektor ved bostedsskolen som søker om deltidsopplæring. Søknad om pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder må komme fra en kommunal instans, barnehagen eller PP-tjenesten.

Vi ber om at det spesifiseres i søknadsskjema hvor mange uker deltidsopplæring som ønskes.

Når det søkes om tilbud som krever oppfølging og tilsyn av eleven ut over undervisningstiden (kl 08.30 til 14.30) må dette omtales i søknaden. Alternativt kan det det søkes om leie av besøksleilighet for elev og ledsager eller søkes om plass for elev i elevinternat. 

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknadsfrist er 1. februar. På grunn av behov for samordning med andre tjenester ved senteret må det påregnes flere ukers behandlingstid. Vedtaksbrev om innvilget plass og tildeling av uker sendes til rektor ved hjemskolen og foresatte i løpet av april.

Klageadgang

Elevens foresatte og søkerinstans kan påklage senterets vedtak om deltidsopplæring. Elever over 18 år kan selv klage på vedtaket.

En klage fra foresatte eller elev skal sendes via bostedsskolen som søkerinstans. Bostedsskolen videresender til senteret, gjerne med en påtegnelse.

Har du spørsmål. ta kontakt med: