Rådgivning i opplæringssektor

Signo kompetansesenter gir tjenester til barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner som jobber med barn og unge med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, og døvblindhet.

En mor ligger på gulvet sammen med sin datter og snakker tegnspråk.

Der barnet bor

Vi reiser dit eleven bor for å gi veiledning og undervisning til hjemskole, lærere, fagpersonale og nettverket rundt eleven.

Landsdekkende tilbud

Vi gir tjenester knyttet til spesialpedagogisk utredning og tilrettelegging. Vårt mandat er å overføre kompetanse om spesialpedagogisk opplæring for elever i målgruppa og bidra til økt kunnskap, endringer og forbedringer. Tjenestene er landsdekkende og gis til fagpersoner i kommuner og fylkeskommuner. Vi samarbeider tett med lokal PP-tjeneste.

Våre tjenester er gratis.

Avklaring av behov og tiltak

Vi jobber med utgangspunkt i en søknad fra kommune/fylkeskommune, hvor det beskrives problemstillinger knyttet til enkeltelever, eller mer overordnede temaer. Etter behandling av søknad, tar en av våre rådgivere kontakt og avtaler et kartleggingsbesøk. Hensikten er å planlegge samarbeidet, avklare behov, fokus og roller, samt utarbeide en felles tiltaksplan. Under kartleggingsbesøket er det ønskelig å møte personal og skoleledelse, representant fra PP-tjeneste, andre fagpersoner og eventuelt foresatte. 

Våre arbeidsmetoder

Etter kartlegging og vurdering av tjenestebehov er våre arbeidsmetoder rådgivning, veiledning, observasjon og utredning, samt kurs og kompetanseoverføring. Vi både reiser ut og holder kontakt via telefon, e-post og videokonferanser.

I særskilte tilfeller kan vi bistå med kognitiv og nevropsykologisk utredning.

Samarbeidet evalueres underveis og videreføres så lenge det vurderes å være behov for tjenestene.

Søke om tjenester

Her finner du søknadsskjemaene for våre tjenester i opplæringssektor. Det finnes eget skjema for individ- og systembaserte tjenester.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Som en enhet i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), gir vårt kompetansesenter også regionale tjenester til personer med døvblindhet/kombinert syns- og hørselsnedsettelse, deres nærpersoner og nettverk.