Grunnkompetanse – hverdagsliv

Grunnkompetanse – hverdagsliv tar sikte på å forberede eleven til voksenlivet på livsarenaene bolig, arbeid og fritid.

Mestring, kommunikasjon og livsutfoldelse

Opplæringen gis gjennom målrettede aktiviteter hvor det legges stor vekt på å utvikle kommunikasjon, språk, samspillferdigheter, sosiale ferdigheter og ADL-ferdigheter (aktiviteter i dagliglivet). Overordnet mål for opplæringen er å ruste eleven for et mest mulig selvstendig liv, med gode muligheter for livsutfoldelse, meningsfullt arbeid og samfunnsdeltakelse.

Opplæringen skal stimulere estetisk sans og gi grunnlag for gode kultur- og naturopplevelser. Det legges stor vekt på å utvikle elevens evne til å språksette tanker og følelser, inngå i dialog, reflektere og å forstå sammenhenger og årsaksforhold. Opplæringen skal være helsefremmende ved å styrke elevens evne til å mestre egen funksjonsnedsettelse og helseutfordringer. Fysisk aktivitet utgjør en del av opplæringen. Opplæringstilbudet skal støtte eleven med å utvikle interesseområder til nytte og glede i voksenlivet.

Arbeid og arbeidsliv

Opplæringen skal ruste og forberede eleven til fremtidig tilpasset arbeid i arbeidsmarkedsbedrift, dagsenter eller liknende. Elever som velger Grunnkompetanse – hverdagsliv kan også motta tilbud om arbeidslæring slik dette er beskrevet under Grunnkompetanse – arbeidsliv.

Fokusområder 

 • å forstå og bli forstått
 • individuelt tilpasset kommunikasjon og språk
 • språket som redskap for tanker, meninger og følelser
 • deltakelsesfokus – sikre at eleven deltar i daglige aktiviteter på en utviklende og medvirkende måte
 • ferdigheter for dagligliv og fritid
 • ferdigheter for fremtidig aktivitet i tilrettelagt dag- og fritidstilbud
 • selvbestemmelse og bemyndigelse – utvikle evner og ferdigheter til å beslutte og samtykke på et informert grunnlag. (Alene eller med beslutningsstøtte fra nærpersoner eller profesjonelle).
 • livsmestring og livsutfoldelse – å redusere ulempene med funksjonsnedsettelser og helseutfordringer
 • egen helse, personlig hygiene og seksualitet
 • fysisk aktivitet for gode opplevelser og bedre helse
 • glede, mening og læring i sosialt samspill
 • estetiske opplevelser i møte med kulturuttrykk og natur
 • tilpasset læring i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter)

Fasiliteter

Opplæringen gis i grupperom og spesialrom i skolebygget, i skolens nære uteområde og på ulike arbeidsarenaer i arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS. I Signo Grantoppen kan elever prøve ut og få opplæring i arbeidsoppgaver som: dyrehold, maskinell treproduksjon, tekstilhåndverk, vedproduksjon og skjøtsel av uteanlegg og grøntområder.

Opplæringens omfang

Opplæringen gis gjennom tre til fem år i skole. Uketimetallet er 35 timer. Reduksjon i timetall kan kun skje etter ønske fra eleven, når det anbefales i sakkyndig vurdering og når det slås fast i et enkeltvedtak.

Variasjoner i innhold og mål

For elever med behov for stor grad av tilpasset opplæring kan den sakkyndige vurderingen anbefale innhold med et bredt tilfang av mål og aktiviteter. Det bety at valg av   utdanningsprogram har relativt mindre betydning for innholdet i opplæringen, sammenliknet med elever som følger ordinær opplæring eller som sikter mot Grunnkompetanse – arbeidsliv. Elevens valg av utdanningsprogram bør likevel så langt som mulig speile elevens interesser, ønsker og ambisjoner. For eksempel kan en elev med interesse for matlaging og servering velge utdanningsprogram for Restaurant- og matfag, mens en elev med interesse for dyr, planter og natur kan velge utdanningsprogram for Naturbruk.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer for elever med omfattende og sammensatte lærevansker, med behov for systematisk stimulering for å sikre læring, personlig vekst, selvstendighet og livsutfoldelse. Kommunikasjon, språk og samspill vil ha stor plass i opplæringen.

Tilbudet passer for elever som har utbytte av utprøving og opplæring i arbeidsaktiviteter med tanke på fremtidig tilrettelagt arbeid ved dagsenter eller liknende organisert dagtilbud.

Har du spørsmål, ta kontakt med: