Grunnkompetanse – arbeidsliv

Grunnkompetanse – arbeidsliv skal ha et tydelig fokus på å kvalifisere eleven til arbeids- og yrkesliv i tilrettelagt eller ordinær bedrift. Det innebærer at en betydelig del av opplæringen skal rettes mot kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktige i arbeidslivet. Denne delen av opplæringen benevnes som "arbeidslæring".

Arbeids- og yrkesopplæring

Arbeidslæring innebærer også utprøving av ulike arbeidstyper og produksjonsmåter gjennom praksis i bedrift. Til dette formålet benyttes ulike arbeidsarenaer innenfor arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS, eller andre bedrifter i nærheten av skolen.

Dagligliv og samfunnsdeltakelse

I tillegg til å forberede eleven til arbeidsliv, legges det vekt på å utvikle elevens ferdigheter og holdninger knyttet til språk, sosialt samspill, aktiviteter i dagliglivet (ADL) og personlig økonomi. Opplæringen er samfunnsorientert med siktemål at eleven skal bli en mest mulig bevisst borger og forbruker. For elever med internatplass vil det være mulig at deler av opplæringsområdene ivaretas som en del av internatets sosialpedagogiske tilbud.

Individuell tilpassing

Elevens ønsker og forutsetninger vil avgjøre hvor stor plass fagopplæringen skal gis sammenliknet med de andre områdene nevnt her. Når forholdene ligger til rette for det, vil opplæring i fag kunne prioriteres høyt for et tydelig yrkesrettet innhold. I utgangspunktet må fagene og yrkene hentes fra de utdanningsprogrammene skolen tilbyr. Eksempler på dette er: gartnerfaget, bakerfaget, kokkefaget eller industriell matproduksjon. Det vil også være mulig å rette opplæringen mot områder som ikke ligger i utdanningsprogrammene skolen tilbyr, som for eksempel salgsfaget eller logistikkfaget. Dette forutsetter at skolen kan skaffe til veie relevante praksisarenaer innen disse fagområdene.

Opplæring mot Grunnkompetanse – arbeidsliv kan skje ved tre til fem år i skole, eller gjennom en kombinasjon av opplæring i skole og bedrift. For sistnevnte kan lærekandidatordningen være aktuell (se egen informasjon om lærekandidatordningen lengst nede på siden). Elev og foresatt vil få mer informasjon fra skolen om ordningen.

Fokusområder

 • Kompetanse for fremtidig tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift eller ordinært arbeidsliv
 • Tilpasset opplæring i aktuelle yrkesfag
 • Samfunnsdeltakelse – om å være borger, forbruker, tjenestemottaker og arbeidstaker
 • Digital kommunikasjon, sosiale medier og nettvett
 • Selvbestemmelse og bemyndigelse – utvikle evner og ferdigheter til å beslutte og samtykke på et informert grunnlag. (Alene eller med beslutningsstøtte fra nærpersoner eller profesjonelle) 
 • Å mestre egne funksjonsnedsettelser eller helseproblemer
 • Selvstendighet i bruk av kollektivtransport og samfunnstjenester
 • Bruk av tolk og annen støtte eller bistand fra offentlige eller private ytere
 • Forvaltning av personlig økonomi
 • Egen helse, personlig hygiene og seksualitet
 • Tilpasset læring i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter)

Fasiliteter

Opplæringen gis i grupperom og spesialrom i skolebygget, i skolens nære uteområde og på ulike arbeidsarenaer i arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS. I Signo Grantoppen kan elever som sikter mot Grunnkompetanse – arbeidsliv prøve ut og få opplæring i arbeidsoppgaver som: dyrehold, maskinell treproduksjon, tekstilhåndverk, vedproduksjon, skjøtsel av uteanlegg og grøntområder, samt produksjon og distribusjon av fruktkurver til bedriftskunder (Jobbfrukt). Det kan inngås avtale med andre bedrifter for å kunne tilby annen arbeidspraksis.

Opplæringens omfang

Opplæringen gis gjennom tre til fem år i skole. Uketimetallet er 35 timer. Reduksjon i timetall kan kun skje etter ønske fra eleven, når det anbefales i sakkyndig vurdering og når det slås fast i et enkeltvedtak.

Variasjoner i innhold og mål

Når eleven har behov for store avvik fra den ordinære læreplanen, kan den sakkyndige vurderingen tilrå innhold med et bredt tilfang av mål, virkemidler og aktiviteter for å tilstrebe forsvarlig utbytte av opplæringen.

For elever som velger et løp mot Grunnkompetanse – arbeidsliv må opplæringen ha innhold og mål med en tydelig yrkes- og arbeidslivsrettet profil. Men siden eleven har rett til spesialundervisning vil det også være mulig å bringe inn andre temaer og fag enn de som følger av læreplanene for det valgte utdanningsprogrammet. Valg av utdanningsprogram skal likevel tjene som en tydelig markør for elevens interesser og ambisjoner. For eksempel bør en elev med interesse for gartnerfaget, velge utdanningsprogram for Naturbruk. Men det er ikke til hinder for at elementer fra for eksempel utdanningsprogram for Restaurant- og matfag kan tas inn i den individuelle opplæringsplanen, begrunnet med at eleven har behov for slik opplæring.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer for elever hvor yrke og yrkesidentitet antas å være vesentlig for å realisere drømmer, ambisjoner, personlig utvikling, positiv identitet og yteevne. Men som også har behov for at den opplæringen gir impulser og læring som støtter språkutvikling, sosiale ferdigheter, selvstendighet og ferdigheter knyttet til dagligliv og livsutfoldelse.

Tilbudet passer også for elever som ønsker å ta den siste delen av videregående opplæring som lærekandidat i bedrift. PP-tjenesten eller skolen kan gi mer informasjon om denne muligheten.

Her kan du lese om alternativet Grunnkompetanse – hverdagsliv.

Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen innebærer fag- og yrkesopplæring i bedrift mot kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Sluttkompetansen vil for eksempel kunne kvalifisere til å arbeide som hjelpearbeider innenfor et yrkesområde. En lærekandidat kan sammenliknes med en lærling, ved at en avsluttende del av opplæringen skjer i bedrift. Forskjellen er sluttkompetansen. Lærlingen oppnår fagbrev, mens lærekandidaten vil oppnå et kompetansebevis som gir en individuell beskrivelse av personens kunnskaper og ferdigheter.

Ungdommen har status som elev for den delen av opplæringen som skjer i skole, og status som lærekandidat for den delen av opplæringen som skjer i bedrift. Den vanligste modellen for gjennomføring er to år i skole og to år i bedrift. For den delen av opplæringen som skjer i bedrift, må hjemfylket til lærekandidaten betale bedriften for kostnader til opplæring, veiledning og nødvendig tilrettelegging. 

Har du spørsmål, ta kontakt med: