Videregående skole

Opplæringen ved skolen fører til "grunnkompetanse". Grunnkompetanse gir ikke studiekompetanse eller fag-/svennebrev.

Grunnkompetansen ved skolen er inndelt i to områder; Grunnkompetanse – arbeidsliv og Grunnkompetanse – hverdagsliv. De to områdene skal reflektere ulikheter i siktemål og innhold. Der eleven tjener på det, kombineres mål og pedagogiske arbeidsmåter fra begge områdene.

Opplæring i og på tegnspråk

For elever med tegnspråk som førstespråk og når eleven ønsker det, kan opplæringen gis etter § 3-9 i opplæringsloven (Tegnspråkopplæring i den videregående skolen). Det må foreligge en sakkyndig vurdering og enkeltvedtak fra hjemfylket for at skolen kan gi slik opplæring. Det er viktig å presisere at også elever som ikke får opplæring etter § 3-9 kan få opplæringen på tegnspråk når dette anbefales i sakkyndig vurdering. 

Ikke studiekompetanse eller fagbrev

Tilbud ved Signo grunn- og videregående skole er ikke egnet for elever som ønsker å oppnå studiekompetanse eller fagbrev. Det utelukker likevel ikke at elever som har begynt ved skolen endrer fra et løp mot grunnkompetanse til et løp mot fagbrev/svennebrev. En slik endring i utdanningsvalget vil med stor sannsynlighet gjøre det nødvendig med et skolebytte for eleven.

Opplæringens omfang

Opplæringen gis vanligvis med 35 timer i uken. Reduksjon i timetall kan kun skje etter ønske fra eleven, når det anbefales i sakkyndig vurdering og fastslås i et enkeltvedtak. 

Valg av utdanningsprogram

Elevene får opplæringen innenfor ett av to utdanningsprogram; Naturbruk eller Restaurant- og matfag. Etter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten kan individuell opplæringsplan for elever med spesialundervisning inneholde mål, aktiviteter og fag utenfor det utdanningsprogrammet eleven har valgt.

Naturbruk

  • Dette programmet gir grunnleggende opplæring innenfor områder som landbruksdrift, skogbruksarbeid, stell av dyr og friluftsliv.
  • Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold, og bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø.
  • Deler av opplæringen gis på gårdsbruket ved skolen, men opplæringen kan også gis på arenaer utenfor skolens område, for eksempel Gjennestad videregående skole.
  • Elevene får tilpasset konkrete oppgaver.

Restaurant- og matfag

  • Utdanningsprogrammet er bygd opp av de tre fagene Råstoff og produksjon, Kosthold og livsstil og Bransje, fag og miljø.
  • Elevene utvikler erfaring, innsikt og evne til å vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder og måltid.

Har du spørsmål, ta kontakt med: