Generelt om skoletilbudet

Skolen vår er en privatskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet.

Gutt med CI trykker på en stor digital skjerm.

Fellesskap i et tilgjengelig miljø

Ulike former for kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy og hjelpemidler brukes etter behov.

Spesialundervisning

Elevene ved Signo grunn- og videregående skole får opplæringen som spesialundervisning i alle eller de fleste fag. PP-tjenesten i elevens hjemstedskommune/fylkeskommune utarbeider en sakkyndig vurdering, og skolemyndigheten i hjemkommunen/-fylkeskommunen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning. Med utgangspunkt i læreplanverket, den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket om spesialundervisning, utarbeider skolen en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven.

Kommunikasjon og språk

Skolen tilbyr et felles språklig grunnlag tuftet på norsk tegnspråk. Men fordi elevgruppen er mangfoldig, er også tilrettelegging og tilnærming mangfoldig. Ofte vil elever ha behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK). Kommunikasjonsverktøy- og hjelpemidler anvendes etter behov. Ulike former for taktil eller kroppsnær kommunikasjon brukes når eleven har synstap eller problemer med å tolke synsinntrykk. Vi anser det som avgjørende viktig at den enkelte elev får utvikle sitt språklige potensial med de virkemidler, den modalitet og den støtte som fungerer best.  

Døvblindpedagogisk tilnærming

For elever med døvblindhet eller kombinert syns- og hørselsnedsettelse, anvendes en døvblindpedagogisk tilnærming. Vi anser kommunikasjon som en relasjonell og emosjonell prosess, hvor skolens ansatte inngår som opplevelsespartnere og merkompetente dialogpartnere. I opplæringen arbeider vi med samspill og kommunikasjon, omverdensrelasjoner og omverdenforståelse, kroppsøving, fysisk aktivitet og aktiviteter i dagliglivet (ADL).

Medvirkning og selvbestemmelse

Skolen legger stor vekt på å legge til rette for elevenes medvirkning for å styrke deres evne og identitet som besluttende og bemyndigende personer. Dette speiles både i skolens arbeid med å involvere eleven i organisert elevdemokrati og ved å stimulere og støtte elevene i beslutningsprosesser mot små og store avgjørelser.

Deltidsopplæring

Man kan søke om deltidsopplæring for både elever i grunnskolen og i videregående opplæring. Det er Signo kompetansesenter som gir tilbud om å ta deler av opplæringen her i Andebu. Hovedfokus i deltidsopplæringen er å fremme språk- og kommunikasjonsutvikling hos eleven. 

Veiledning og undervisning 

Signo kompetansesenter tilbyr utredning, rådgivning, veiledning og kurs til hjemskole, fagmiljø og foresatte. Dette er for elever som ønsker å gå i hjemskolen. Les mer om rådgivningstjenestene i opplæringssektor her.