Rehabilitering og utredning

Vi gir rehabilitering og utredning ved alle typer skader eller diagnoser, uansett alder. Vårt tilbud er landsdekkende.

Sykepleier instruer pasient i bruk av mosjonsapparat for opptrening av armer.

Veien videre

Du møter ansatte som bruker tegnspråk eller andre alternative kommunikasjonsformer. Da kan det bli enklere å forklare hva som er dine utfordringer. Flere historier

Et tilrettelagt kommunikasjonsmiljø

Vår målgruppe er døve, hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap. Vår kommunikasjon er tilpasset den enkelte pasient, og tjenestene blir formidlet på tegnspråk eller alternative kommunikasjonsformer som taktil og haptisk kommunikasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt: 

Dette kan vi tilby:

 

 • Utredning og behandling av somatiske og psykiske lidelser
 • Kartlegging av kognitiv funksjon, psykisk helse og hjelpebehov
 • Hjelp og opplæring til økt mestring
 • Bistand til å forebygge psykiske lidelser
 • Miljø til å bygge sosiale nettverk 
 • Tilpasset tilbud til unge mellom 18 og 30 år

Vi har kvalifisert helsepersonell:

 

 • Psykologer
 • Lege
 • Audiopedagog
 • Synspedagog
 • Logopet
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter

Vi er en del av spesialisthelsetjeneste og har avtale med 
Helse Sør-Øst.

Hvordan søke/henvise

I spesialisthelsetjenesten er det regionale koordinerende enheter i alle de fire helseregionene. De koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for rehabilitering: 800 300 61 (grønn linje).

Henvisninger fra fastleger

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til Helse Sør-Øst: Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.

Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE. Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.

Lenke til adresseregister (NB! Kun tilgjengelig i Helsenett)

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE) v/Sunnaas sykehus HF 
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Helse Vest 
Helse Midt-Norge

Henvisninger fra sykehus

Sendes direkte til Signo Conrad Svendsen senter.
Postboks 160,
Nordstrand,
1112 Oslo
Sentralbord: 23 16 75 00
Teksttelefon: 23 16 75 01

Sjekkliste for henvisning 

- Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.

- Henvisers navn, adresse og telefonnummer.

- Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).

- Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).

- Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.

- Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.

- Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.

- Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).

- Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.

- Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten? - Hvilken effekt hadde tiltakene? - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?

- Har pasienten en individuell plan?

- Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.

- Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose? - Dersom ja, hvilke tilbud?

- Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

- Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på nettsiden Regional Koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF

Se også video Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten - YouTube