Botilbud for døve eller hørselshemmede elever i videregående skole

Har du lyst til å bo sammen med andre ungdommer som har tegnspråk som førstespråk? Vi gir døgnbemannet botilbud til elever på knutepunktskoler i Trondheim, Bergen og Oslo.

Her finner du våre botilbud

Del denne siden