Hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser

Barn, unge og voksne som Signo kompetansesenter gir tjenester til, har alle hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser. Vanskene man har vil hver for seg kunne skape store utfordringer, og kombinasjonene av disse vil forsterke vanskene ytterligere. Vi pleier å si at 1 + 1 = mer enn 2.

Gutt med CI sees bakfra. Han maler.

Hver for seg og sammen

Hørselshemming kan i seg selv være utfordrende. Har man hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser blir behovet for god individuell tilrettelegging bare enda større.

Kombinasjonen av ulike funksjonsnedsettelser kan være vanskelig å definere, fordi det er så individuelt for den personen det gjelder. Vi har fokus på individuell tilrettelegging, og vi ønsker å gi hver og en mulighetene til utvikle seg med de evner og forutsetninger man har. På vår forside finner du en oversikt over vårt tjenestetilbud:

Skjult hørselstap 

Det kan være vanskelig å oppdage og diagnostisere et hørselstap. Hørselsnedsettelse kan være medfødt eller ervervet senere i livet ved at hørselen blir utsatt for påvirkninger som gir hørselstap. Mest vanlig er hjernehinnebetennelse, støyskader og naturlig tap ved økende alder. Barn og unge som har hatt redusert eller ingen tilgang på lyd fra tidlig barndom, mangler aldersadekvat erfaring med lyd når de blir eldre. Derfor har mange en forsinket språkutvikling, noe som igjen medfører en tilleggsutfordring. Noen utvikler også symptomer og atferd som kan likne på andre tilstander; man kan bli urolig, rastløs, impulsiv, uoppmerksom, glemme fort og ha vansker med å forstå sosial samhandling. 

Enhver funksjonsnedsettelse vil i seg selv påvirke ulike utviklingsområder, og i tillegg påvirker og forsterker de som nevnt hverandre. Dette kan medføre at for eksempel et barn med flere funksjonsnedsettelser gir utydelige signaler og på grunn av dette har vanskeligere for å delta i kommunikasjon og språklige samspill. Flere funksjoner hos barnet kan være nedsatt og prege barnet i stor grad. Det kan være kognitive funksjoner og ulike motoriske vansker. 

Viktig med tidlig identifisering  

Barn med hørselsnedsettelse kan diagnostiseres med lett til alvorlig hørselstap. Har man en hørselshemning, er man særlig sårbar for både auditiv og visuell støy, og det er viktig å få avdekket hørselsnedsettelsen så tidlig som mulig. Dette for å sikre at barnet får best mulig utvikling ved å sette i gang ulike tiltak og forebygge skjevutvikling og senere vansker. Tiltakene må rettes mot språkutvikling, kommunikasjon og læring. 

Tilgang på et språk 

Barn med hørselshemming må få tilgang til tale og/eller tegnspråk, slik at muligheten til å utvikle et språk er optimalisert. Utfordringene består i stor grad av å forstå andre og få tilgang til språklige begreper, for så å kunne settes i stand til å formidle eget uttrykk. Det å kunne være sosial med familie og venner kan være utfordrende på grunn av hørselshemmingen, forsinket kommunikasjon og språkutvikling. 

Noen barn er ikke i stand til å uttrykke seg verbalt gjennom talespråk, tegnspråk eller norsk med tegnstøtte (NMT), og da kan symboler, eller alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), være en alternativ kommunikasjonsform. Andre barn vil ha behov for symboler som supplering til tale, tegnspråk eller tegn. Det viktige er å identifisere hva som fungerer og skape muligheter for den enkelte. 

Å være nærperson/pårørende

Hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser kan være utfordrende, ikke bare for personen selv, men også for omgivelsene rundt. Barn er født sosiale og er klare til å være rettet mot omverdenen, og nærpersoner er klare til å være rettet mot barnet. Dette kommer av seg selv når barnet kommer til verden med syn og hørsel som sine viktigste sanser. Men er barnet født med kombinerte funksjonsnedsettelser, møter omsorgspersoner utfordringer fordi man ikke har kompetanse på barnets vansker. Dette kan oppleves ekstra utfordrende når man skal være barnets viktigste ressurspersoner. 

Kombinasjonene av funksjonsnedsettelsene bidrar til at nærpersoner må utvikle andre strategier å være sammen med barnet på. 

Å forstå og bli forstått

Å gi barna tilgang til språk og utvikle kommunikasjon gjøres enklere gjennom ulike opplevelser og erfaringer. Det som huskes best er det vi gjør og ikke det vi ser og hører. Kommunikasjon og språk må være det sentrale arbeidet, slik at barna gis muligheter til å forstå og bli forstått. Vi må skape opplevelser og gi erfaringer sammen med tilgang til et mangfold av ord, tegn og symboler, slik at barna har noe å kommunisere om. 

Hørselstekniske hjelpemidler løser ikke alt

Det finnes hørselstekniske hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere, og noen bruker høreapparat eller cochleaimplantat (CI). Men selv ved hjelp av høreapparattilpassing eller cochleaimplantat (CI) kan taleutviklingen bli forsinket hos barn. CI gir tilgang til ulike lydopplevelser, men man må ha opplæring og hjelp til å sortere lydbildet for å kunne oppleve lydene som meningsfulle. Uten nødvendig oppfølging og forsterkning kan det forekomme utydelig tale. Mange har god nytte av å bruke for eksempel tegn eller andre visuelle kommunikasjonsmidler i tillegg. 

Enklere med et "lett hørselstap"? 

"Lett hørselstap" er et vanlig uttrykk, men dette kan ofte være noe misvisende. Det er like viktig at barn med ensidige eller lette hørselstap får pedagogisk tilrettelegging i hverdagen, som andre med mer alvorlige hørselstap. Konsekvensen av lett hørselshemning fører til at svake lyder og lyder på avstand ikke oppfattes, og i tillegg kan det være utfordrende å oppfatte tale i omgivelser med støy. Dersom man undervurderer eller ikke fanger opp et lett hørselstap og konsekvensene det medfører for barnet, kan det fort føre til en vanskeligere hverdag og høy belastning over tid – noe som igjen kan følge barnet inn i voksen alder. 

"Grenseløs tro på menneskets muligheter"

Signo kompetansesenter har erfaring med hvordan det å ha hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser kan virke inn og by på utfordringer, og vi leter alltid etter mulighetene. Stiftelsen Signos visjon er "Grenseløs tro på menneskets muligheter". Denne visjonen utfordrer oss hver dag og gjenspeiler også vår måte å tenke på: Alle har muligheter, og vi skal bidra til at mulighetene kan bli realisert.

Nedenfor ønsker vi å gi noen eksempler, et innblikk i og en forståelse av hvordan hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser kan være utfordrende. Det vil naturlig nok være store individuelle forskjeller, og det kan være at flere kombinasjoner spiller inn enn det vi kommer inn på. Ikke alt gjelder for alle. Selv om det er utfordringene som kanskje får mest fokus i beskrivelsene, så er det mulighetene vi streber etter ved å kjenne og erkjenne utfordringene. Vi vil fylle på med flere beskrivelser av ulike kombinasjoner etter hvert.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Del denne siden