Ønsker du at vi holder kurs hos deg?

Vi kan tilby eksterne kurs innenfor en rekke temaer og i den innpakning som passer best for deg. Vi kan for eksempel bidra med dagskurs, innlegg på planleggingsdager, nettmøter osv.

Kvinne, stående foran en stor skjerm. Smiler mot flere personer, sittende.

Vi kan tilby eksterne kurs

I tillegg til kursene vi arrangerer hos oss, kan vi reise ut eller holde kurs over nett. Ta kontakt med oss om du lurer på noe! Sammen finner vi ut av hvordan vi best kan bidra.

Ta kontakt med vår kursrådgiver for å diskutere hva som passer best for dere, så finner vi en løsning sammen:

Eksempler på kurs og tema

Er det andre temaer dere er nysgjerrige på om vi kan bidra med? Spør oss!

Literacy/lese- og skriveopplæring for målgruppeelevene

Mange elever har forsinket språkutvikling, noe som kompliserer det å lære å lese og skrive. Perioden før barn lærer seg å lese og skrive kalles tidlig litterasitet. I dette tidsrommet får barn erfaring med muntlig språk, bilder og symboler og skrift. Barn må få mye erfaring med språk før de kan lære å lese og skrive. Dette kurset vil gi deg som jobber med elever i målgruppen til Signo et godt grunnlag for å tilrettelegge og bedre betingelsene for læring.

Down syndrom og hørselshemming

Mange personer med Down syndrom har en hørselsnedsettelse, mellom 35 til 75 prosent. En hørselsnedsettelse i kombinasjon med Down syndrom gjør at personen trenger god tilrettelegging for å delta på skole og i samfunnet. Signo tilbyr kurs for de som jobber med personer i denne målgruppen, og kurset vil gi innsikt i hvordan legge til rette for god læring og sosialisering.

Språkmiljø

Uavhengig av hvilket språk som skal læres, skjer læringen i et språkmiljø. Signos kurs om språkmiljø vil trekke frem hvilke betingelser som må være til stede for å skape et godt språkmiljø rundt eleven/barnet. Når en elev har vansker med språk og kommunikasjon, er det opp til miljøet rundt eleven å legge til rette for et språkmiljø der eleven får gode muligheter til å utvikle et godt språk.

Tilrettelegging for elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser

Kurset tar for seg hvordan skoler og barnehager kan finne gode arbeidsmåter og organisasjonsformer for å tilrettelegge for utvikling og læring. Vi ser på tiltak som omhandler det fysiske læringsmiljøet, hvordan skape gode lytteforhold, pedagogisk tilrettelegging og personalets betydning for et godt kommunikasjons- og læringsmiljø.

Inkludering for elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser

Kurset har som mål å styrke kompetansen hos personalet og tar for seg faktorer som er viktige for å tilrettelegge for en inkluderende praksis i barnehager og skoler. Vi vil belyse hvilke betingelser som kan være med på å skape en inkluderende og likeverdig praksis, og hvordan tilpasse og legge til rette for et godt læringsmiljø som favner mangfoldet og læring i fellesskap.

Autisme og nedsatt hørsel

Kurset belyser konsekvenser av kombinasjonen av autisme og nedsatt hørsel. Det vektlegges hvordan de ulike utfordringene påvirker hverandre, og hvordan man kan tilrettelegge kommunikasjon, opplæring og andre tilbud til personer i målgruppen.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for barn og elever med nedsatt hørsel i kombinasjon med andre utfordringer

Barn og elever som har nedsatt hørsel og behov for ASK har særskilte behov for tilrettelegging av kommunikasjonen. Dette kurset gir en innføring i hvilke hensyn som er viktige å ta for å kunne tilrettelegge bruken av ASK for denne målgruppen. Det blir lagt vekt på hvordan man kan tilrettelegge for språkutvikling, samspill og samhandling, og hvordan man kan ta i bruk ulike modaliteter (syn, eventuell hørsel og taktil sans) når man tilpasser og velger ASK-strategier og hjelpemidler.

Når sansene svikter

Hovedformålet med kurset er å øke bevisstheten rundt sansetap hos eldre, særlig med tanke på differensialdiagnostikk, utredning og tilrettelegging. Kurset gir en kort innføring i de vanligste årsakene til aldersrelaterte syns- og hørselsnedsettelser samt konsekvensene av disse.

Konsekvenser av språklig deprivasjon

Språklig deprivasjon er mangel på tilgang til et naturlig språk. Dette kurset utforsker temaet og potensielle konsekvenser dette kan ha for blant annet språklig, kognitiv og sosial utvikling.

Pedagogisk-psykologisk utredning ved sansetap

I dette kurset belyser vi utfordringer og dilemmaer ved utredning av personer med sansetap. Vi går gjennom effekter av sansetap på testresultater, nødvendige forbehold ved tolkning og eksempler på tilrettelegging.

Oversikt over våre lokale kurs