Pedagogisk plattform

Å utvikle best mulig kommunikasjons- og språkferdigheter er et gjennomgripende mål for opplæringen ved skolen.

Ei jente gjør tegnet for høst på tegnspråk ved hjelp av et symbol og tekst på en lapp.

Tilpasset opplæring

Hver elev har sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning, og får sin individuelle opplæringsplan (IOP).

Vi tilpasser opplæringen etter elevens språkkoder. Det kan være tegnspråk, norsk med tegnstøtte (NMT), taktilt tegnspråk eller andre alternative kommunikasjonsformer. 

Skolen arbeider for at eleven skal nå sitt potensial i fagopplæring. Dette gjelder både fellesfagene i grunn- og videregående skole og yrkesfagene i videregående opplæring.

Opplæringen tilpasses den enkelte ved hjelp av spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP). 

Levende tegnspråkmiljø

Det legges vekt på å skape et levende tegnspråkmiljø, men også å gi gode betingelser for elever som har behov for å utnytte hørsel og tale i sin kommunikasjon.

Elever med cochleaimplantat (CI) stimuleres til aktiv bruk av hørsel og tale, med nødvendig bruk av tegn som støtte. Ulike hørseltekniske hjelpemidler tas i bruk for å gi gode lytteforhold.

Elever som trenger andre utrykksmåter enn tegn eller tale for å forstå eller for å gjøre seg forstått, får opplæring ved bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Det legges stor vekt på at eleven når sitt potensial i faglig læring, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlig utrykksevne og bruk av digitale verktøy. 

Dialogisk perspektiv

Vi tilstreber et dialogisk perspektiv i møte og samspill med våre elever. Det er en forståelsesramme som handler om at mennesket får sin identitet, og utvikler verdier, tanker og meninger gjennom samspill, kommunikasjon og dialog med andre mennesker.

Vår ambisjon er å optimalisere utviklingsbetingelsene gjennom at ansatte og elever inngår i kommunikative relasjoner. Elevens intensjoner, tanker og forståelse utvikles gjennom møter med kompetente og bevisste kommunikasjonspartnere, representert med lærere og andre ansatte. Målet er at eleven på denne måten utvikler sine sosiale, kommunikative og språklige ferdigheter.