Grunnskole

Det legges stor vekt på at eleven når sitt potensial både faglig, kommunikativt og sosialt. Opplæringen tilpasses den enkelte i form av spesialundervisning og bruk av individuell opplæringsplan (IOP).

Gutt med CI snakker tegnspråk med lærer foran tavle.

Å forstå og bli forstått

Et av våre mål er inkludering, og at hver elev skal oppleve å være i et tilgjengelig miljø hvor man forstår og blir forstått. Det er viktig å få være del av et fellesskap, både faglig, sosialt og kulturelt!

De individuelle opplæringsplanene bygger på ordinære læreplaner og egne læreplaner for elever med hørselshemming. Timefordelingen og fag tilrettelegges ut fra den enkeltes behov og potensial. Utviklingen av språk, kommunikasjon og sosiale ferdigheter er grunnleggende i opplæringstilbudet ved skolen.

Opplæring i og på tegnspråk

For elever med tegnspråk som førstespråk og når foresatte ønsker det, kan opplæringen gis etter § 2-6 i opplæringsloven (Tegnspråkopplæring i grunnskolen). Dette fratar ikke eleven rett til spesialundervisning. Det må foreligge en sakkyndig vurdering og enkeltvedtak fra hjemkommunen for at skolen kan gi slik opplæring. Det er viktig å presisere at elever som ikke får opplæring etter § 2-6, likevel kan få opplæringen på tegnspråk når dette anbefales i sakkyndig vurdering.

Opplæringens omfang

Opplæringen gis med det antall årstimer som gjelder for alle elever i grunnskolen. Reduksjon i timetall kan kun skje etter ønske fra foresatte, sakkyndig tilråding og ved presisering i enkeltvedtak om spesialundervisning. Elever som får opplæring etter § 2-6 Tegnspråkopplæring i grunnskolen, får utvidet undervisningstid. Tillegget gis etter en oppsatt plan for hvert trinn i grunnskolen. 

Tilbud om SFO

Skolen tilbyr SFO for elever som bor i nærliggende kommuner. Hjemkommunen til eleven betaler for tilbudet og krever foreldrebetaling etter satser fastsatt av den enkelte kommune.

Assistenter i SFO arbeider også i skolen for å styrke relasjoner og helhet i tilbudene. SFO er åpent alle dager fra kl. 07.30–16.00, men holder stengt fire uker i juli, på noen planleggingsdager og ved alle helligdager og offentlige fridager. Tilbudet drives etter oppsatte planer med stor vekt på tilpasset innhold og aktivitet.

Har du spørsmål, ta kontakt med: