Jeg kan - Læringsmappen

«Jeg kan! Læringsmappen» er en app, utviklet for å systematisere og dokumentere elevenes kunnskap, ordforråd og ferdigheter. Slik får de sin egen digitale CV!

Økt kunnskap og ferdigheter

Appen tar sikte på å gi elevene kunnskap og ferdigheter for å få og holde på en jobb.

For lærer

For pedagoger i voksenopplæringen er appen et redskap for å holde oversikt over hva elevene har lært, tildele dem nye oppgaver og kartlegge hva som må øves mer på. Man kan når som helst hente ut en oversikt over den enkelte elevs kompetanse.

For eleven

Appen vil være en individuelt tilpasset læringsressurs som gjør det enkelt å engasjere seg i undervisningen. Ved å lage en profil, ta bilder, spille inn filmsnutter, utføre oppgaver og fullføre «dagsplaner», får elevene nye ferdigheter og utvikler nye læringsstrategier.

«Jeg kan! Læringsmappen» møter den enkelte elevs individuelle behov for tegnkoder, som norsk tekst, symbolstøtte (ASK) og norsk tegnspråk. Den kan også tilpasses med ulike bakgrunnsfarger og kontraster.

Appen tar sikte på å gi elevene kunnskap og ferdigheter for å få og holde på en jobb. Derfor tar den utgangspunkt i de kunnskaps- og ferdighetsmål som ligger til grunn for Kompetanse Norges yrkesprofiler. Disse er igjen basert på målene i læreplanverket for grunnskolen. På Kompetanse Norges nettside  finnes profiler for en rekke yrker, som viser relevante læringsmål for den enkelte elev.

Appen er kompatibel med iOs og Android nettbrett. Den kan lastes ned i Appstore eller GooglePlay.

Til toppen

Funksjoner:

  • Appen kommer på norsk med symbolstøtte/ASK og / eller norsk tegnspråk. Appen har full tilgang til Tegnbanken.no og dens innhold samt alle Widgit symbolene. Det er også mulig å legge til egne bilder og/eller video der det er nødvendig.
  •  Registrerer ferdigheter i en ferdig digital CV. Denne kan sendes digitalt (.pdf) eller skrives ut i papirform.
  • Registrerer ord/symboler/bilder/tegn eleven kan i en ordbank. Ordene lagres etter tre tema («Meg på jobb», «Utstyr» og «HMS») og kan skrives ut.
  • Oppgavene til eleven blir gitt som en påstand (til CV) eller som ord (til Ordbank) og eleven svarer med «Jeg kan», «Øve mer» eller «Kan ikke».
  • Appen kan dekke kunnskapsmål innenfor grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving, Muntlige ferdigheter, regning og digitale ferdigheter.

Til toppen

Brukerveiledning

Se først "Instruksjonsvideo Jeg kan -læringsmappen" på Youtube. Denne filmen forklarer kort hovedfunksjonene i appen. Mer detaljerte forklaringer finner du nedenfor. 

Det er pedagogen, læreren eller arbeidslederen som må ta initiativ til å bruke «Jeg kan! Læringsmappen» i undervisningen. Først når denne har registrert seg og lagt til sine elever, kan appen taes i bruk. Slik gjør du det:

Registrering

Etter å ha lastet ned appen fra AppStore eller GooglePlay kan du åpne den på nettbrettet ditt. Første gang du gjør dette, må du velge «Registrer deg». Du blir da bedt om å ta et bilde av deg selv, oppgi navn, telefonnummer og lage et passord – og trykke «Ok». Du vil deretter kunne logge inn.

Lærerpanelet 

Siden du da ser er «lærerpanelet ditt». Her vil du etterhvert få en oversikt over elevene dine. Du vil kunne sende dem skjemaer og oppgaver, og godkjenne disse. Inntil du har lagt til elever her, vil lærerpanelet være tomt.

Registrere elever

For å legge til en ny elev kan du klikke på knappen med «Legg til ny elev». Du vil da bli bedt om å fylle ut elevens personalia og opprette et passord, som eleven må benytte ved innlogging. Dersom eleven allerede er registrert av en annen lærer, vil du få beskjed om at «Eleven finnes allerede» og du kan trykke «Legg til i min klasse». Legg merke til at du ikke kan tildele eleven oppgaver før han eller hun har akseptert invitasjonen til å bli med i klassen din.

Logg inn for elever 

Når eleven skal logge inn for første gang må han eller hun laste ned «Jeg kan! Læringsmappen» til nettbrettet sitt og trykke på «Logg inn». Elevens brukernavn er e-postadressen som du registrerte da du la han eller til i klassen din og passord er det du laget på den samme siden i lærerpanelet ditt.

Elevens panel 

Nå blir eleven bedt om å fylle ut litt informasjon om seg selv. Eleven kan ta et bilde av seg selv og fylle ut personalia. Deretter åpnes elevens panel. Dette viser profilsiden «Om meg», læringskategoriene «HMS», «Utstyr», «Om meg» og «Meg på jobb», foruten «CV» og «Ordbank». I tillegg finnes det en «Plan» og en innboks. Hver gang du sender eleven en oppgave eller en melding, vil dette vises som et notifikasjonsvarsel over den aktuelle kategorien. Første gang eleven logger inn vil han eller hun se et «1» over innboksen sin. Dette er invitasjonen fra deg til å bli med i klassen.

Innstillinger 

Så snart eleven har akseptert invitasjonen, vil du denne vises i lærerpanelet. Du kan da velge grunnleggende innstillinger for den enkelte elev. Som språk kan du velge mellom tekts, symboler og video– eller kombinasjoner av disse. Du kan også velge hvilken bakgrunnsfarge eleven får se på skjermen sin. Her kan du dessuten legge til informasjon om elevens arbeidsplasser, dersom eleven er i arbeidstrening.

Skjemaer 

Fra «lærerpanelet» kan du nå tildele elevene oppgaver. Du kan sende dem påstander de må ta stilling til av typen «Jeg kan klippe med saks» eller «Jeg kan skrelle gulrøtter». Eller du kan sende dem ord, som de må markere om de behersker eller ikke. Både påstander og ord vil dukke opp som «Skjemaer som må kontrolleres» øverst i lærerpanelet så snart de er besvart av eleven.

Plan 

Fra lærerpanelet har du også mulighet til å lage en oppgaveliste som eleven skal følge.  Ved å klikke «Plan» og «Legg til oppgave» kan du velge å legge til handlinger som eleven skal utføre, enten regelmessig i et gitt tidsrom over en gitt periode. Alle oppgavene vil vises i elevens app og kan markeres som «Ikke gjort» eller «Har gjort».

CV og Ordbank 

Etter at du har godkjent oppgaver og skjemaer, vil disse vises i elevenes CV og ordbank. Fra lærerpanelet ditt har du tilgang til disse. Ved å klikke på «Se CV» kan du sortere hvilke av elevens ferdigheter og hvilke ord fra ordbanken du vil se. Disse kan så eksporteres som en pdf til din registrerte e-postadresse.

Dersom du har spørsmål om «Jeg kan! Læringsmappen» eller ønsker mer informasjon, kan du ta sende oss en e-post til jeg.kan.laeringsmappe@signo.no  

Til toppen

FAQ

Kan jeg som lærer velge språkkode for elevene mine?

Svar: Ja det kan du. Du kan «huke av» i ulike bokser for tekst, symbol, og / eller tegnspråk/video støtte.

Kan jeg som lærer velge bakgrunnsfarge for å optimalisere for syn?

Svar: Ja det kan du. Vi har foreløpig lagt til mulighet for å velge mellom hvit (standard), lys grønn, lys gul eller lys blå bakgrunn.

Hva med app rettigheter/tillatelser?

Svar: På grunn av GDPR reglene må elevene ved førstegangs pålogging godkjenne appens vilkår. Vilkårene er skrevet med enkel tekst og symboler. Ved å bruke to fingre på skjermen kan man zoome i teksten. Elevene må godkjenne at du som lærer kan se og administrere deres oppgaver, og har tilgang til å legge oppgaver eller ord i deres CV og ordbank (administratorrettigheter). Dersom eleven(e) bytter lærer / arbeidsleder må denne på ny spørre om administratorrettigheter fra den enkelte elev. (Dette gjøres i appen). De godkjenner også at deres informasjon lagres i appens database – som en sikkerhetskopi. Informasjonen brukes kun for å sikkerhetskopiere og gis ikke til 3.part.

Dersom en elev flytter (trenger å registrere nytt bosted) eller det kommer inn en «trykkleif» i navn etc. Er dette mulig å endre?

Svar: Ja på siden «Om meg» i elevens app, kan man trykke på profilbildet for å redigere navn, bosted, video eller profilbilde.

Hva betyr «Play-symbolet» som vises enkelte steder i appen?

Svar: Dette betyr det at det er en video koblet til det bestemte ordet, symbolet eller handlingen. Det vises kun når læreren har valgt «video» som tegnkode-innstilling for eleven.

Kan man fjerne symboler i «kan ikke», «Øve mer» eller «Jeg kan»?

Svar: Nei. Alle elever, uavhengig av om man kan lese eller ikke, får opp samme svaralternativer. Svarene er i tillegg til tekst og symbol også markert med fargene «rød» (Kan ikke) «Gul» «Øve mer» og «Grønn» (Jeg kan).

Kan man sende skjema eller ord til flere elever på en gang? Hvordan kan jeg eventuelt se hvilke elever jeg sender til?

Svar: Du kan sende samme skjema eller ordliste til flere elever på en gang, det kommer en «lilla» ring rundt aktive elever.

Hva om eleven «jukser» ved bare å trykke «Jeg kan» på alle ord og påstander, selv om dette ikke stemmer? 

Svar: Lærer må godkjenne alle «Jeg kan» påstander og alle ord som eleven har vurdert selv. Først når dette er godkjent av lærer, dukker det opp i CV eller Ordbank.

Når man skriver en setning som skal inneholde video, er det da mulig å legge til flere videoer på en gang?

Svar: Nei, men du kan spille inn din egen film og sende til elevene.

Hva betyr «Velg kategori» når jeg skal opprette et skjema?

Svar: Du kan velge mellom kategoriene «Meg på jobb», «Utstyr» og «HMS», alt etter hvilke ferdigheter og fagområde skjemaet er ment å kartlegge.  Fagområdene Fagområdene velger du i nedtrekksmenyen til høyre for avkrysningsboksene. Her velger du mellom følgende områder; «Grunnleggende ferdigheter», «Lesing»,» Skriving», «Muntlige ferdigheter», «Regning» eller «Digitale ferdigheter».

Hva er forskjellen på en påstand og et ord?

Svar: Som lærer velger du om et skjema skal inneholde ord, innenfor ulike kategorier, som eleven skal bekrefte eller avkrefte at de kan. Hvis eleven hevder å kunne et ord og dette godkjennes av lærer, vil det plasseres i «Ordbanken». En påstand gjelder egenskaper eller ferdigheter eleven har, feks «Jeg kan vaske hendene». Dersom eleven svarer «Jeg kan» om en påstand og dette godkjennes av lærer, vil ferdigheten plasseres i CV-en.

Hva legger jeg inn i feltet «Oppgave tittel» i skjemaene?

Svar: Dersom skjemaet du skal sende er en påstand, er det denne påstanden du skal skrive, feks «Jeg kan vaske hendene». Dersom skjemaet du skal sende er et «Ord» er det kun dette ordet du skal skrive inn, feks «Såpe». Med påstander må man sende ett skjema per påstand, mens med ord kan man legge til flere ord i hvert skjema.

Hvordan virker symbolsettingen for «ord» og «påstander»?

Svar: Det er forskjell på om du sender en «påstand» eller «ord». En påstand som for eksempel «Jeg kan vaske hendene», må symbolsettes med tre forskjellige symboler, for eksempel «jeg», så «vaske» og så «hendene». Eleven får da opp hele setningen med symboler. Når det gjelder ord, behøver det bare å tegnsettes med det ene ordet eleven skal kunne.

Hva gjør man om man har lagt inn feil symbol i skjemaet?

Svar: Du kan slette dette uten å slette alt annet.. Trykk på symbolet, så kommer det opp et minustegn. Om du trykker på det blir symbolet borte.

Kan eleven være offline når oppgavene sendes til eleven?

Svar: Ja eleven kan være offline – når eleven er online vil det sendes «pushvarsel» om at det er nye oppgaver klar.

Trenger eleven nettilgang når oppgaver skal gjennomføres?

Svar: Ja – eleven må ha nettilgang når oppgaver skal gjennomføres.

Kan jeg slette eller endre et skjema etter at det er sendt?

Svar: Ja, det kan redigeres! Fra lærerpanelet ditt kan du gå inn på den aktuelle eleven og velge hvilken kategori det gjelder. Da vil du se alle skjemaer, du kan finne det som er feil og endre dette. Det kan dessverre ikke bare slettes.

Til toppen

Takk til...

 • Stiftelsen Signo for pengestøtte
 • Borghild og Knut Kolstads legat for pengestøtte til utvikling av appen.
 • Brainify for utvikling og support av appen.
 • Statped ved Møller kompetansesenter for tillatelse til bruk av tegnspråkvideoer, tegninger og foto av tegn.
 • Normedia for tillatelse til bruk av Widgit symboler
 • Kompetanse Norge for utvikling av yrkesprofiler og kompetansemål i grunnleggende ferdigheter.

Til toppen