Jeg kan - Læringsmappen

Appen samler alt eleven kan på ett sted, og er utviklet for å kunne systematisere og dokumentere elevens kunnskaper knyttet til både arbeid og hverdagsliv. Appen kan hentes gratis i App Store eller Google Play. Appen fungerer kun på nettbrett – ikke telefon.

Økt kunnskap og ferdigheter

Appen tar sikte på å gi elevene kunnskap og ferdigheter for å få og holde på en jobb.

Om appen

Vi som står bak appen jobber som lærere i voksenopplæring. I selve appen har vi valgt å bruke ordene lærer og elev i brukerprofilene. Men lærer kan også bety spesialpedagog, miljøterapeut, arbeidsleder, pårørende eller lignende. Denne personen har rollen som administrator i appen. Elev kan være for eksempel elev, beboer, arbeidstaker eller tjenestemottaker som gjennom appen «Jeg kan! Læringsmappen» samler sin dokumenterte kunnskap i en CV.

Tanken er at appen skal dokumentere kunnskapsmål innenfor grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digital kompetanse. Alt eleven kan, registreres i egne temaområder ("Jobb/hverdagsliv", "Utstyr/ord" og "HMS/regler") i appen, og legger seg i en digital CV og ordbank. Disse kan enkelt sendes som pdf eller skrives ut. Dersom en elev ikke selv kan bruke appen, så kan den likevel være nyttig for nærpersoner rund denne eleven. Vi kan bruke appen til å samle elevens egne tegn/uttrykk – og dokumentere hva eleven mestrer selv. Og på denne måten lett dele denne kunnskapen i gruppen av nærpersoner. Ordbanken kan også skrives ut.
.

Elever som er avhengige av ASK, kan nå få sin CV med symbolstøtte. Spørsmål eller feil kan sendes til: jeg.kan.laeringsmappe@signo.no

For lærer/administrator

Appen "Jeg kan! Læringsmappen" tar sikte på å gi eleven kunnskap og ferdigheter for å få og holde på en jobb, eller størst mulig grad av mestring i eget liv. Derfor tar den utgangspunkt i de kunnskaps- og ferdighetsmål som ligger til grunn for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse somKompetanse Norges nå ligger under sine yrkesprofiler. Disse er igjen basert på målene i læreplanverket for grunnskolen.

Kompetanse Norges nettside finnes profiler for en rekke yrker, som viser relevante læringsmål for den enkelte elev. For å favne flere elever, har vi tilpasset appen også for å dokumentere for eksempel hverdagslivsferdigheter.
For administrator er appen et redskap for å holde oversikt over hva eleven har lært, tildele nye oppgaver og kartlegge hva som må øves mer på. Ord i ordbanken sorteres nå alfabetisk for elevene, slik at det er lettere å se hvilke ord som er lagt inn Du kan når som helst hente ut en oversikt over den enkelte elevs kompetanse – elevens CV, eller ordbanken.

I appen kan administrator legge inn oppgaver som frigis fram i tid. Du kan bruke forberedelses-/planleggingstid og bestemmer selv når oppgaven blir synlig for eleven.

"Jeg kan! Læringsmappen" hjelper deg som administrator med å oppfylle dokumentasjonskrav som i for eksempel individuell plan (IP), individuell opplæringsplan (IOP) eller årsvurdering, eller i en gruppe rundt eleven lett dele det som eleven kan/sier/har lært.

Appen «Jeg kan! Læringsmappen» er utformet slik at en elev kan ha mange administratorer, det er kun en administrator som oppretter en elev bruker, men andre nærpersoner, lærere, arbeidsledere kan be om å få bli lagt til som administrator for denne eleven. Vi har erfart at vi med letthet kan være 5 -6 administratorer for samme elev.

For elev, arbeidstaker eller andre

Appen vil være en individuelt tilpasset læringsressurs som gjør det enklere for deg å engasjere deg i arbeidet.
Ved å lage en profil der du sier noe om deg selv, tar et profilbilde eller en video som viser navnetegnet ditt, får du mulighet til å samle "alt" du kan på ett sted. Du kan svare på oppgaver fra lærer/administrator, fullføre dagsplaner, få dokumentert dine nye ferdigheter, og du kan utvikle nye læringsstrategier. Hvis du ikke mestrer dette helt selv, så kan en administrator lett hjelpe deg!
«Jeg kan! Læringsmappen» møter dine individuelle behov for tilpasset tekst, enten som:

 • norsk tekst
 • symbolstøtte (ASK) og/eller
 • norsk tegnspråk.

Appen kan også tilpasses med ulike bakgrunnsfarger og kontraster, og noen av navigasjonssymbolene er gjort enklere å se for personer med synsnedsettelser..

Til toppen

Funksjoner:

  • Appen kommer på norsk med symbolstøtte/ASK og/eller norsk tegnspråk. Appen har full tilgang til Tegnbanken.no og dens innhold samt alle Widgit symbolene (ASK symboler). Det er også mulig for administrator av appen å legge til egne bilder og/eller video der det er ønskelig .
  • Registrerer ferdigheter i en ferdig digital CV. Denne kan sendes digitalt (.pdf) eller skrives ut i papirform. Ved utskrift kan den skrives ut med symboler, slik at elever som er avhengige av symbolstøtte kan lese egen CV.
  • Registrerer ord/symboler/bilder/tegn eleven kan i en ordbank. Ordene lagres etter tre tema ("Jobb/hverdagsliv", "Utstyr/ord" og "HMS/regler"), sorteres alfabetisk for elevene og kan skrives ut. Denne funksjonen kan for eksempel brukes som en oppgave «Repeter ordene på B».
  • Oppgavene til eleven blir gitt som en påstand (til "CV") eller som ord (til "Ordbank") og eleven svarer med "Jeg kan", "Øve mer" eller "Kan ikke".
  • Appen kan dekke kunnskapsmål innenfor grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regning og digitale ferdigheter.
  • Appen kan brukes til å dokumentere ord/tegn/uttrykk som eleven har (for eksempel ikke konvensjonelle uttrykk), og dele disse i en gruppe rundt en elev. All slik kommunikasjon, samlet på ett sted.

Til toppen

Brukerveiledning

Se gjerne "Introduksjonsvideo – Jeg kan! Læringsmappen" på YouTube. Denne filmen forklarer kort hovedfunksjonene i appen. Mer detaljerte forklaringer finner du nedenfor.
Filmen er til den første utgaven av appen, men du vil få en god og enkel oversikt over appen der.
Det er læreren, miljøterapeuten eller arbeidslederen som må ta initiativ til å bruke "Jeg kan! Læringsmappen". Først når denne har registrert seg og lagt til sine elever, kan appen tas i bruk av eleven. Slik gjør du det:

Registrering

Etter å ha lastet ned appen gratis fra App Store eller Google Play kan du åpne den på nettbrettet ditt. Første gang du gjør dette, må du velge "Registrer deg - for lærere". Du blir da bedt om å ta et bilde av deg selv, oppgi navn, telefonnummer og lage et passord – og trykke "Ok". Du vil deretter kunne logge inn. "Jeg kan! Læringsmappen" ber om et bilde av deg. Dette er for at elevene lett skal kunne kjenne deg igjen, når du ber om at de legges til i klassen din.

 

Lærer-/administratorpanelet 

 

 

Siden du nå ser - er "lærerpanelet" ditt. Her vil du etter hvert få en oversikt over elevene dine. Du vil kunne sende dem skjemaer, ord og dagsplaner og godkjenne disse. Inntil du har lagt til elever her, vil lærerpanelet være tomt.

Registrere elever

For å legge til en ny elev må du klikke på knappen "Legg til ny elev". Du blir da bedt om å fylle ut elevens personalia og opprette et passord, som eleven må benytte ved innlogging. Under registrering av elev må eleven ha en e-postadresse. Denne e-postadressen trenger ikke å være reell, men det anbefales å opprette en e-postkonto i en av de mange gratis plattformene, dersom eleven ikke allerede har en fungerende adresse. Dersom eleven allerede er registrert av en annen lærer, vil du få beskjed om at "Eleven finnes allerede", og du kan trykke "Legg til i min klasse". Legg merke til at du ikke kan tildele eleven oppgaver før han eller hun har akseptert invitasjonen om å bli med i klassen din. Har du glemt/mistet passordet til eleven, lages dette enkelt hvis du i lærerpanelet trykker på «Endre elev» og fyller inn nytt passord, og så trykker «Fullfør». Da er nytt passord aktivt med en gang.

Logg inn for elever 

Når eleven skal logge inn for første gang, må han eller hun laste ned "Jeg kan! Læringsmappen" til nettbrettet sitt og trykke på "Logg inn". Elevens brukernavn er e-postadressen du registrerte da du la personen til i klassen din, og passord er det du laget på den samme siden i lærerpanelet ditt.

Elevens panel 

 

Nå blir eleven bedt om å fylle ut litt informasjon om seg selv. Eleven kan ta et bilde og eventuelt en video av seg selv og fylle ut personalia. Deretter åpnes elevens panel. Dette viser profilsiden "Om meg", læringskategoriene "Jobb/hverdagsliv", "Utstyr/ord" og "HMS/regler", foruten "CV" og "Ordbank". I tillegg finnes det en "Plan" og en "Innboks". Hver gang du sender eleven en oppgave eller en melding, vil dette vises som et notifikasjonsvarsel over den aktuelle kategorien. Første gang eleven logger inn vil han eller hun se et "1" over innboksen sin. Dette er invitasjonen fra deg til å bli med i klassen. Dersom andre spør om å få bli administrator vil dette bli synlig på lik måte

 

 

Innstillinger 

Så snart eleven har akseptert invitasjonen, vil denne vises i lærerpanelet. Du kan da velge grunnleggende innstillinger for den enkelte elev. Som språk kan du velge mellom tekst, symboler (ASK) og video, alle 3 eller kombinasjoner av disse. For å optimalisere for syn kan du også velge bakgrunnsfarge (lys gul, lys blå, lys grønn, i tillegg til hvit) som eleven ser på sin skjerm. I innstillingene for den enkelte elev, kan du dessuten legge til informasjon om eventuelle arbeidsplasser.

Skjemaer 

Fra lærerpanelet kan du nå tildele elevene oppgaver. Du kan sende påstander de må ta stilling til av typen "Jeg kan klippe med saks" eller "Jeg kan skrelle gulrøtter". Eller du kan sende ord, som elevene må markere om de behersker eller ikke. Både påstander og ord vil dukke opp som "Skjemaer som må kontrolleres" øverst i lærerpanelet, så snart de er besvart av elevene. Du som administrator kan bestemme tidspunktet for når skjema, eller ord, skal bli synlige for elevene, slik at du kan bruke din planleggingstid mest mulig effektivt.

Plan 

(bilde over; startside for å lage plan til elev)

Fra lærerpanelet har du også mulighet til å lage en oppgaveliste som eleven skal følge. Ved å klikke "Plan" og "Legg til oppgave" kan du velge å legge til handlinger som eleven skal utføre, enten regelmessig i et gitt tidsrom over en gitt periode, eller kun denne ene gangen. Alle oppgavene vil vises i elevens app og kan markeres som "Ikke gjort" eller "Har gjort". Oppgavene kan deles ut fram i tid. Administrator bestemmer dato for når eleven skal se oppgavene.

 

CV og Ordbank 

 

Etter at du har godkjent oppgaver og skjemaer, vil disse vises i elevenes CV og i ordbanken. Fra lærerpanelet ditt har du tilgang til disse. Ved å klikke på "Se CV" kan du sortere hvilke av elevens ferdigheter og hvilke ord fra ordbanken du vil se. Disse kan så eksporteres som en pdf til administrators registrerte e-postadresse. Elevens ordbank kan skrives ut med symboler, og ordene sorteres alfabetisk.
Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon, kan du sende en e-post til:  jeg.kan.laeringsmappe@signo.no  

Til toppen

FAQ

Sist oppdatert 15.03.2021

1. Hvor finner jeg appen "Jeg Kan! Læringsmappen"?
Svar: Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play. Husk at appen er laget for nettbrett – ikke telefon.

2. Har "Jeg kan! Læringsmappen" en nettside? Eventuelt hvor finnes den?
Svar: Informasjon om appen finner du på Signos nettsider: https://www.signo.no/laringsmappen/

3. Opprette bruker. Hvordan gjøres det?
Svar: Vi skiller mellom to brukerprofiler i appen. Lærer/administrator med administratorrettigheter (lærerprofil) og elev/bruker.

Du må først opprette en lærerprofil på ditt eget nettbrett. Her blir du bedt om å legge inn navn og et profilbilde. Til profilbildet kan du knytte en video av for eksempel navnetegnet ditt, eller en presentasjon av deg selv.

Vi har valgt at lærer/administrator skal ha et profilbilde, for at elevene skal kunne kjenne deg igjen når du senere spør om de vil være i "klassen" din.

Se FAQ punkt 5 om elevregistrering og hvordan legge til elever i klassen din.

4. Dersom det er to lærere som samarbeider (deler elev) i opplæringen, kan vi begge være administratorer (lærer) for samme elev(er)?
Svar: Ja, det kan dere. Den første læreren som legger til en elev oppretter elevens bruker i databasen.

Deretter kan den andre læreren legge til eleven i sin "klasse". Dersom eleven finnes i databasen fra før (opprettet av en annen lærer), så vil navnet til eleven komme opp som et forslag når du begynner å skrive elevens navn i "Legg til en ny elev".

Kommer navnet opp, kan du bare trykke på navnet, og en automatisk forespørsel sendes til eleven, med spørsmål om han eller hun vil godkjenne å bli lagt til i klassen din.

5. Elev skal registreres. Hvordan gjøres det?
Svar: Som lærer/administrator oppretter du elevbrukere i din lærerprofil. Det vil si at du først må opprette din egen bruker. Når det er gjort, kan du legge til elever.

Du må opprette elevbrukere dersom de ikke finnes i systemet fra før (se FAQ punkt 4 om delte elever). Til det trenger du en e-postadresse, elevens navn, adresse etc., samt at det er du som lærer som setter et passord for eleven.

Eleven trenger ikke å ha en ekte e-postadresse. Det kan legges inn for eksempel app.elev@elev.no, men vi anbefaler at du oppretter en gratis e-postkonto til eleven, dersom eleven ikke har e-post fra før.

Vi tenker at elever som kan lese og skrive, kan logge seg inn selv i appen "Jeg kan! Læringsmappen" på eget nettbrett. Ved førstegangs innlogging må eleven gå gjennom og godta en personvernerklæring.

De elevene som ikke kan lese og/eller skrive, tenker vi at får hjelp av lærer/administrator til akkurat denne prosessen. Elevene vil etter dette stort sett være innlogget og komme rett inn gjennom å trykke på appens ikon.

6. Glemt/mistet passord. Hva gjør jeg om jeg eller eleven glemmer/mister passordet?
Svar: I appen er det lett å gjenopprette/sette nytt passord. Du må logge inn på din lærerprofil. Marker/trykk på eleven som må ha passord. (På profilbildet i eleven – slik at det får en ring rundt bildet). Så trykker du på "Endre elev".

Nederst på siden som da åpnes (med elevens adresse etc.) kan du skrive inn det passordet du/eleven ønsker. Det nye passordet er effektivt med en gang, så eleven kan da logge seg inn i appen på nytt, med det nye passordet.

All informasjon er da tilgjengelig i elevens bruker.

7. Kan jeg som lærer velge språkkode for elevene mine?
Svar: Ja, det kan du. Du kan huke av i ulike bokser for tekst, symbol, og/eller tegnspråk-/videostøtte.

8. Kan jeg som lærer velge bakgrunnsfarge for å optimalisere for syn?
Svar: Ja, det er mulig å velge mellom hvit (standard), lys grønn, lys gul eller lys blå bakgrunn. Dette kan også justeres underveis.

9. Hva med app-rettigheter/-tillatelser?
Svar: På grunn av GDPR-reglene må elevene ved førstegangs pålogging godkjenne appens vilkår. Vilkårene er skrevet med enkel tekst og symboler. Ved å bruke to fingre på skjermen kan man zoome i teksten.

Elevene må godkjenne at du som lærer kan se og administrere deres oppgaver, og har tilgang til å legge oppgaver eller ord i deres CV og ordbank (administratorrettigheter).

I appen datostemples godkjenningen og legges i systemet. Dersom eleven(e) bytter lærer/arbeidsleder må denne på nytt spørre om administratorrettigheter fra den enkelte elev (Dette gjøres i appen). De godkjenner også at deres informasjon lagres i appens database, som en sikkerhetskopi. Informasjonen brukes kun for å sikkerhetskopiere og gis ikke til tredjepart.

10. Dersom en elev flytter (trenger å registrere nytt bosted), eller det kommer inn en "trykkleif" i navn etc. Er dette mulig å endre?
Svar: Ja, på siden "Om meg" i elevens app, kan man trykke på profilbildet for å redigere navn, bosted, video eller profilbilde.

11. Hva betyr "Play"-symbolet som vises enkelte steder i appen?
Svar: Dette betyr at det er en video koblet til det bestemte ordet, symbolet eller handlingen. Klikker du på "Play"-symbolet kommer videoen opp i større vindu på nettbrettet. Når filmen er ferdig spilt kan du få den bort ved å trykke utenfor videoen, slik at den forsvinner. Selve "Play"-symbolet er blitt større enn tidligere, slik at det er lettere å se for personer med nedsatt syn.

12. Kan man fjerne symboler i "Kan ikke", "Øve mer" eller "Jeg kan"?
Svar: Nei. Alle elever, uavhengig av om man kan lese eller ikke, får opp samme svaralternativer. Svarene er i tillegg til tekst og symbol også markert med fargene rød – "Kan ikke", gul – "Øve mer" og grønn – "Jeg kan". Vi har notert oss et ønske om å kunne ta bort symboler, og vi vil gjøre en vurdering ved en senere oppdatering av appen.

13. Kan man sende skjema eller ord til flere elever på en gang? Hvordan kan jeg eventuelt se hvilke elever jeg sender til?
Svar: Du kan sende samme skjema eller ordliste til flere elever på en gang. Det kommer en lilla ring rundt aktive elever. Vi har testet å sende lister med tegn, symbol og ord og 10 til 30 ord, og det har fungert fint. Vi har erfart at dersom vi sender ord med video tilknyttet, så kan mer enn 5 til 7 ord av gangen ta tid å sende til elevene på grunn av datamengden.

Husk at du kun kan sende én påstand om gangen, men altså lik påstand til flere samtidig.

14. Hva om eleven "jukser" ved bare å trykke "Jeg kan" på alle ord og påstander, selv om dette ikke stemmer?
Svar: Lærer må godkjenne alle "Jeg kan" påstander og alle ord som eleven har vurdert selv. Først når dette er godkjent av lærer, dukker det opp i "CV" eller "Ordbank". Siden alt samles som en CV eller ordbank, syntes vi bak "Jeg kan! Læringsmappen" at det var viktig med en form for sikkerhetskontroll.

15. Når man skriver en setning som skal inneholde video, er det da mulig å legge til flere videoer på en gang?
Svar: Nei, men du kan spille inn din egen film og sende til elevene. Vi har testet med video på 2 til 3 minutter, og det har fungert fint.

16. Hva betyr "Velg kategori" når jeg skal opprette et skjema?
Svar: Du kan velge mellom kategoriene "Jobb/hverdagsliv", "Utstyr/ord" og "HMS/regler", alt etter hvilke ferdigheter og fagområde skjemaet er ment å kartlegge.

Fagområdene velger du i nedtrekksmenyen til høyre for avkrysningsboksene. Her velger du mellom følgende områder: "Grunnleggende ferdigheter", "Lesing", "Skriving", "Muntlige ferdigheter", "Regning" eller "Digitale ferdigheter".

Ettersom fagplanene endret seg høsten 2020 og disse enda ikke er omformulert til kompetansemål for grunnskolen, for voksne – slik www.kompetansenorge.no har gjort med de tidligere fagplanene – har vi valgt å fortsatt bruke disse kategoriene.

17. Jeg er usikker på de ulike kategoriene i elevens app. Hva betyr de?
Svar:
"Om meg": Navn, adresse, fødselsdato, år og video/profilbilde av eleven.

"Profilbilde": Her kan eleven se sitt profilbilde. Har eleven lagt til video av for eksempel navnetegnet sitt, kan man se det når man trykker på profilbildet. Trykk utenfor videoen for å få vekk video.

"Plan": Dagens oppgaver. Her kan lærer/administrator sende dagens oppgaver eller læringsmål som tekst, ASK og/eller som video. Administrator bestemmer når oppgaven skal bli tilgjengelig ved å angi dato. Setter du aktiviteten fram i tid, så er ikke aktiviteten/oppgaven synlig for eleven før den gitte datoen.

Til venstre for hver oppgave ser administrator en fargekode. Oppgavene markeres med fargekodene grønn for utført og rød for ikke utført. Den samme fargekoden ser også eleven.

Lærer kan slette oppgaver etter hvert, dersom eleven trenger få oppgaver for å ha oversikt.
Eleven kan bekrefte om oppgaven(e) er gjort eller ikke gjort.

I oppdatering av "Plan": Her er det lagt inn datosperre på oppgaver, slik at lærer kan lage planen når man har tid og sette dato i kalender for når oppgaven skal slippes. Man kan også velge om det skal være en engangsoppgave eller repeterende oppgave.

"CV": Her samles informasjon om eleven (navn, adresse, fødselsdato) og alle "Jeg kan"- skjemaene innenfor områdene "Jobb/hverdagsliv", "Utstyr/ord" og "HMS/regler". Det er også en snarvei til ordbanken.

"Ordbank": Her samles alle ordene eleven har lært og kan innenfor kategoriene nevnt i avsnittet over.

I oppdatering av "Ordbank": Nå sorteres ord alfabetisk. Vi opplevde en "eksplosjon" av ord hos noen elever, og det ble fort komplisert. Spesielt med delte elever ble det vanskelig å se om ord allerede var i ordbanken eller ikke.

"HMS/regler": Her legger du ord eller påstander som hører til fagområdet "HMS/regler". Når påstander eller ord er bekreftet av lærer, legges de automatisk inn i elevens CV og/eller i ordbanken under riktig fagområde.

"Utstyr/ord": Her legger lærer/administrator inn alle ord/begreper som har med dette yrket å gjøre. Når disse ordene er godkjent, legges de automatisk til i elevens ordbank under "Utstyr".

I oppdatering av "Utstyr/ord": Her er det lagt til en datosperre for når ord vil bli synlige for eleven. Vi observerte at de ivrigste elevene sjekket appen flere ganger om dagen – "Er det noe nytt her?" – så vi har fått lagt til en funksjon for å kunne forberede ord når vi har forberedelsestid og skjule ordene fram til arbeidsøkten med elevene er på timeplanen.

"Jobben min": Oversikt over elevens arbeidsplass(er). Hvor er de? Elevens arbeidsoppgaver og kontaktperson på jobb.

"Jobb/hverdagsliv": Her legger lærer/administrator inn påstander om ferdigheter, handlingsrekker, eller oppgaver som eleven skal utføre på jobb. Når disse påstandene er godkjent legges de automatisk til i elevens CV under "Jobb/hverdagsliv".

18. Hva er forskjellen på en påstand og et ord?
Svar: Som administrator velger du om et skjema skal inneholde ord, innenfor ulike kategorier, som eleven skal bekrefte eller avkrefte at de kan. Hvis eleven hevder å kunne et ord og dette godkjennes av lærer, vil det plasseres i ordbanken. En påstand gjelder egenskaper eller ferdigheter eleven har, for eksempel "Jeg kan vaske hendene". Dersom eleven svarer "Jeg kan" om en påstand og dette godkjennes, vil ferdigheten plasseres i CVen.

19. Ordbanken kan bli omfattende. Kan den sorteres på noe vis?
Svar: Ja, det kan den. Nå i første omgang legger vi inn en sortering alfabetisk, for elevene. Vi vet at dette ikke er optimalt for alle, og har notert oss at en tematisk sortering bør komme i en større oppdatering av appen.

20. Hva legger jeg inn i feltet "Oppgave tittel" i skjemaene?
Svar: Dersom skjemaet du skal sende er en påstand, er det denne påstanden du skal skrive, for eksempel "Jeg kan vaske hendene". Dersom skjemaet du skal sende er et ord er det kun dette ordet du skal skrive inn, for eksempel "Såpe". Med påstander må man sende ett skjema per påstand, mens med ord kan man legge til flere ord i hvert skjema.

21. Hvordan virker symbolsettingen for ord og påstander?
Svar: Det er forskjell på om du sender en påstand eller ord. En påstand som for eksempel "Jeg kan vaske hendene", må symbolsettes med tre forskjellige symboler, for eksempel "jeg", "vaske" og "hendene". Eleven får da opp hele setningen med symboler. Administrator kan, dersom det er en tegnspråklig elev, selv "tegne" inn hele setningen på norsk tegnspråk og lenke til tekst og symbol. Når det gjelder ord, behøver det bare å tegnsettes med det ene ordet eleven skal kunne.

22. Hva gjør man om man har lagt inn feil symbol i skjemaet?
Svar: Du kan slette dette uten å slette alt annet. Trykk på symbolet, så kommer det opp et minustegn. Om du trykker på det, blir symbolet borte. Et tips: Bruk to fingre for å zoome inn på teksten, dersom det blir smått og vanskelig å treffe krysset for å slette. Så drar du sammen fingrene når du er ferdig, for å komme tilbake til vanlig skjermbilde.

23. Jeg angrer og vil ta bort eller endre en video. Hvordan gjør jeg det?
Svar: Du kan trykke på videoen – da åpnes tegnbanken – og du kan finne den videoen du vil ha, eventuelt filme selv ved å trykke på kamera-symbolet.

24. Kan eleven være offline når oppgavene sendes til eleven?
Svar: Ja, eleven kan være offline. Når eleven er online vil det sendes pushvarsel om at nye oppgaver er klare.

25. Trenger eleven nettilgang når oppgaver skal gjennomføres?
Svar: Ja, eleven må ha nettilgang når oppgaver skal gjennomføres. Elevene trenger ikke et eget mobilabonnement for å gjøre oppgaver. Trådløst Wi-Fi er det vi benytter.

26. Kan jeg slette eller endre et skjema etter at det er sendt?
Svar: Ja, det kan redigeres. Fra lærerpanelet ditt kan du gå inn på den aktuelle eleven og velge hvilken kategori det gjelder. Da vil du se alle skjemaer, og du kan finne frem til det som er feil og gjøre endringen.

Til toppen

Takk til...

 • Stiftelsen Signo for pengestøtte.

 • Signo skole- og kompetansesenter for at dere hadde tro på oss og idéen vår, og lot oss jobbe den ut.

 • Borghild og Knut Kolstads legat for pengestøtte til utvikling av appen.

 • Brainify for utvikling og support av appen.

 • Statped ved Møller kompetansesenter for tillatelse til bruk av tegnspråkvideoer, tegninger og foto av tegn.

 • Normedia for tillatelse til bruk av Widgit symboler.

 • Kompetanse Norge for utvikling av yrkesprofiler og kompetansemål i grunnleggende ferdigheter.

Til toppen