Grunnkompetanse – hverdagsliv

I skolens søknadsskjema skal eleven krysse av for hvilken grunnkompetanse som ønskes. Det er viktig å understreke at det kan foretas endringer av kompetansenivå i løpet av VG 1, dersom eleven ønsker det.

Opplæringen tar sikte på å forberede eleven til  voksenlivet på livsarenaene bolig, arbeid og fritid. Opplæringen gis gjennom målrettede aktiviteter hvor det legges stor vekt på å utvikle kommunikasjon- språk, samspillferdigheter, sosiale ferdigheter og ADL-ferdigheter (aktiviteter i dagliglivet). Overordnet mål for opplæringen er å ruste eleven for et mest mulig selvstendig og innholdsrikt liv. Opplæringen skal stimulere estetisk sans og gi grunnlag for gode kultur- og naturopplevelser. Det legges stor vekt på å utvikle elevens evne til å språksette tanker og følelser, inngå i dialog, reflektere og å forstå sammenhenger og årsaksforhold. Opplæringen skal være helsefremmende ved å styrke elevens evne til å mestre egen funksjonsnedsettelse og helseutfordringer. Fysisk aktivitet utgjør en del av opplæringen. Opplæringstilbudet skal støtte eleven med å utvikle interesseområder for fremtidig fritids- og arbeidsformål.

Kommunikasjon og språk

Elevene får opplæring i  et tegnspråklig miljø hvor ulike kommunikasjonsformer tilpasses den enkeltes ressurser, vansker og sansetap. Alternative og supplerende (ASK)kommunikasjonsformer- og hjelpemidler tas i bruk etter behov. Lyd og stemme brukes bevisst og målrettet for elever som tjener på det. Ulike former for taktil eller kroppsnær kommunikasjon brukes når eleven har synstap eller problemer med å tolke synsinntrykk.

Felles fokusområder 

 • å forstå og å bli forstått
 • individuelt tilpasset kommunikasjon og språk
 • språket som redskap for tanker, meninger og følelser
 • deltakelsesfokus - sikre at eleven deltar i daglig aktiviteter på en utviklende og medvirkende måte
 • ferdigheter for dagligliv og fritid
 • ferdigheter for fremtidig aktivitet i tilrettelagt dag- og fritidstilbud
 • selvbestemmelse og bemyndigelse - utvikle evner og ferdigheter til å beslutte og samtykke på et informert grunnlag.  (Alene eller med beslutningsstøtte fra nærpersoner eller profesjonelle)
 • livsmestring og livsutfoldelse -  å redusere ulempene med funksjonsnedsettelser og helseutfordringer
 • egen helse, personlig hygiene og seksualitet
 • fysisk aktivitet for gode opplevelser og bedre helse
 • glede, mening og læring i sosialt samspill
 • estetiske opplevelser i møte med kulturuttrykk og natur
 • tilpasset læring i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlig ferdigheter og digitale ferdigheter)

Fasiliteter

Opplæringen gis i grupperom og spesialrom i skolebygget, i skolens uteområde og på ulike arenaer i arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS. Elevene kan prøve ut og få opplæring i dyrehold, ridning, snekkerverksted, tekstilhåndverk og vedproduksjon. Elever kan også delta i vedlikehold og utvikling av skolens uteområder som en del av opplæringen. Skolen har tilgang til badebasseng i nærområdet. 

Opplæringens omfang

Opplæringen gis gjennom tre til fem år i skole.  Uketimetallet er 30 timer for Studiespesialisering og 35 timer for de øvrige utdanningsprogrammene. Reduksjon i timetall kan kun skje etter ønske fra elev eller foresatte, sakkyndig tilråding og ved presisering i enkeltvedtaket om spesialundervisning

Variasjoner i innhold og mål

For elever med behov for stor grad av tilpasset opplæring kan den sakkyndige vurderingen anbefale innhold med et bredt tilfang av mål og aktiviteter. Det bety at valg av   utdanningsprogram har relativt mindre betydning for innholdet i opplæringen, sammenliknet med elever som følger ordinær opplæring eller som sikter mot Grunnkompetanse – arbeidsliv. Elevens valg av utdanningsprogram bør likevel så langt som mulig speile elevens interesser, ønsker og ambisjoner. For eksempel kan en elev med interesse for matlaging og servering velge Utdanningsprogram for restaurant- og matfag, mens en elev med interesse for dyr, planter og natur kan velge Utdanningsprogram for naturbruk.     

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer  for elever med omfattende og sammensatte lærevansker, med behov for systematisk stimulering for å sikre læring, personlig vekst, selvstendighet og livsutfoldelse. Kommunikasjon, språk og samspill vil ha stor plass i opplæringen.

Tilbudet passer for elever som har utbytte av utprøving og opplæring i arbeidsaktiviteter med tanke på fremtidig tilretettelagt arbeid ved dagsenter eller liknende organisert dagtilbud.

Tilbudet er tilpasset elever med behov for omfattende avvik fra målene i læreplanverket og hvor innholdet i opplæringen ikke gir grunnlag for vurdering med karakterer.