Grunnkompetanse – arbeidsliv

I skolens søknadsskjema skal eleven krysse av for hvilken grunnkompetanse som ønskes. Det er viktig å understreke at det kan foretas endringer av kompetansenivå i løpet av VG 1, dersom eleven ønsker det.

Grunnkompetanse – arbeidsliv har flere likehetstrekk med Grunnkompetanse – hverdagsliv. Den største forskjellen er at Grunnkompetanse – arbeidsliv skal ha et tydelig fokus på å kvalifisere eleven til arbeids- og yrkesliv i tilrettelagt eller ordinær bedrift. Det   innebærer at en betydelig del av opplæringen skal rettes mot kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktige i arbeidslivet.  Denne delen av opplæringen benevnes som arbeidslæring. Arbeidslæring innebærer også utprøving av ulike arbeidstyper og produksjonsmåter gjennom praksis  i bedrift. Til dette formålet benyttes ulike arbeidsarenaer innenfor arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS, eller andre bedrifter i nærheten av skolen.

I tillegg  til å forberede eleven til arbeidsliv, legges det vekt på å utvikle elevens ferdigheter og holdninger knyttet til språk, sosialt samspill, ADL og personlig økonomi. Opplæringen er samfunnsorientert med siktemål at eleven skal bli en mest mulig bevisst borger og forbruker. For elever med internatplass vil det være mulig at deler av opplæringsområdene ivaretas som en del av internatets sosialpedagogiske tilbud.

Elevens  ønsker og forutsetninger vil avgjøre hvor stor plass fagopplæringen skal gis sammenliknet med de andre områder som her er nevnt. Når forholdene ligger til rette for det, vil opplæring i fag kunne prioriteres høyt for et tydelig yrkesrettet innhold. I utgangspunktet må fagene og yrkene hentes fra de utdanningsprogrammene skolen tilbyr. Eksempler på dette er: gartnerfaget, bakerfaget, kokkefaget eller industriell matproduksjon. Det vil også være mulig å rette opplæringen mot områder som ikke ligger i utdanningsprogrammene skolen tilbyr, som for eksempel salgsfaget eller logistikkfaget. Dette forutsetter at skolen kan skaffe til veie relevante praksisarenaer innen disse fagområdene.

Opplæring mot Grunnkompetanse – arbeidsliv kan skje ved tre til fem år i skole, eller gjennom   en kombinasjon av opplæring i skole og bedrift. For det siste tilfellet vil bruk av lærekandidatordningen være aktuelt. (se eget punkt om lærekandidatordningen)

Kommunikasjon og språk

Som skole for elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser og elever med døvblindhet har vi stort fokus på kommunikasjon og språk. Skolen tilbyr et felles språklig grunnlag tuftet på norsk tegnspråk. Men skolen er like opptatt av å møte elevenes ulike kommunikative og språklige behov med det som fungerer best for den enkelte. Vi har lang erfaring for å si at for mange elever i skolens målgruppe er ikke tegnspråk alltid nok. Mange vil ha behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK) eller hjelpemidler, eller tegn som formidles gjennom den taktile sansen. Hovedmålet for den enkelte elev må være å kunne utvikle sitt språklige potensiale med de virkemidler og den støtte som fungerer best.

Elevene får opplæring i et tegnspråklig miljø hvor ulike varianter og former tilpasses den enkelte elevs ressurser,  vansker og sansetap. Elevens uttrykte språkvalg eller preferanser skal ha avgjørende betydning. Alternative kommunikasjonsformer- og hjelpemidler tas i bruk etter        behov.  Ulike former for taktil eller kroppsnær kommunikasjon brukes når eleven har synstap eller problemer med å tolke synsinntrykk. 

Felles fokusområder

  • Kompetanse for fremtidig tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift eller ordinært arbeidsliv.
  • Samfunnsdeltakelse - om å være borger, forbruker, tjenestemottaker og arbeidstaker
  • Digital kommunikasjon, sosiale medier og nettvett
  • Selvbestemmelse og bemyndigelse – utvikle evner og ferdigheter til å beslutte og samtykke på et informert grunnlag.  (Alene eller med beslutningsstøtte fra nærpersoner eller profesjonelle) 
  • Å mestre egne funksjonsnedsettelser eller helseproblemer
  • Selvstendighet i bruk av kollektivtransport og samfunnstjenester
  • Bruk av tolk og annen støtte eller bistand fra offentlige eller private ytere
  • Forvaltning av personlig økonomi
  • Egen helse, personlig hygiene og seksualitet
  • Tilpasset læring i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlig ferdigheter og digitale ferdigheter)

Fasiliteter

Opplæringen gis i grupperom og spesialrom i skolebygget, i skolens nære uteområde og på ulike arbeidsarenaer i arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS. I Signo Grantoppen kan elever  som sikter mot grunnkompetanse-  arbeidsliv prøve ut og få opplæring i arbeidsoppgaver som: dyrehold, maskinell treproduksjon, tekstilhåndverk, vedproduksjon, skjøtsel og utvikling av uteanlegg og grøntområder samt produksjon og distribusjon av fruktkurver til bedriftskunder (Jobbfrukt). Det kan inngås avtale med andre bedrifter for å kunne tilby annen arbeidspraksis.

Ungdom som gjennomfører løp ved hjelp av lærekandidatordningen, vil de to siste årene av opplæringen arbeide full tid i opplæringsbedriften de har inngåttavtale med. Bedriften  vil tilby fasiliteter og aktiviteter som passer for den sluttkompetanse det siktes mot.

Opplæringens omfang

Opplæringen gis gjennom tre til fem år i skole eller to til tre år i skole pluss to år i bedrift som lærekandidat.

Uketimetallet i skolen vil være 35 undervisningstimer. For lærekandidater vil uketimetallet i bedrift, være lik arbeidstiden for den aktuelle bedriften. Avvik fra dette må avtales spesielt i den individuelle opplæringskontrakten mellom bedriften og lærekandidaten.

Variasjoner i innhold og mål

Når eleven har behov for store avvik fra den ordinære læreplanen, kan den sakkyndige vurderingen tilrå innhold med et bredt tilfang av mål, virkemidler og aktiviteter for å tilstrebe forsvarlig utbytte av opplæringen.

For elever som velger et løp mot Grunnkompetanse – arbeidsliv må opplæringen ha innhold og mål med en tydelig yrkes- og arbeidslivsrettet profil. Men siden eleven har rett til spesialundervisning vil det også være mulig å bringe inn andre temaer og fag enn de som følger av læreplanene for det valgte utdanningsprogrammet. Valg av utdanningsprogram skal likevel tjene som en tydelig markør for elevens interesser og ambisjoner. For eksempel bør en elev med interesse for gartnerfaget, velge utdanningsprogram for naturbruk. Men det er ikke til hinder for at elementer fra for eksempel  utdanningsprogram for restaurant- og matfag kan tas inn i den individuelle opplæringsplanen, begrunnet med at eleven har behov for slik opplæring.

For elever som sikter mot Grunnkompetanse – arbeidsliv kan det være aktuelt å velge et spesifikt programområde i VG 2, slik det gjøres ved ordinær gjennomføring av videregående  opplæring. To eksempler på programområder er Landbruk og gartnernæring innenfor utdanningsprogram for naturbruk og Kokk- og servitørfaget innenfor utdanningsprogram for   restaurant- og matfag.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet passer for elever hvor yrke og yrkesidentitet antas å være vesentlig for å realisere drømmer, ambisjoner, personlig utvikling, positiv identitet og yteevne. Men som også har behov for at den videregående opplæringen gir impulser og læring som støtter språkutvikling, selvstendighetsutvikling og særlige ferdigheter knyttet til egen livssituasjon, dagligliv og livsutfoldelse.

Tilbudet er for elever med behov for betydelig tilpasset opplæring, og som regel i slik grad at det ikke er grunnlag for å gi karakterer, eventuelt med unntak for enkeltfag.

Lærekandidatordningen

Generelt om ordningen

Lærekandidatordningen innebærer fag- og yrkesopplæring i bedrift mot kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev: Sluttkompetansen vil for eksempel kunne kvalifisere til å arbeide som hjelpearbeider innenfor et yrkesområde. En lærekandidat kan sammenliknes med en lærling, som har opplæring i bedrift  som den avsluttende delen av sin yrkesopplæring. Forskjellen er sluttkompetansen. Lærlingen oppnår fagbrev, mens lærekandidaten vil oppnå et kompetansebevis som gir en individuell beskrivelse av personens kunnskaper og ferdigheter.

Personen har status som elev for den delen av opplæringen som skjer i  skole, og som lærekandidat for den  delen av opplæringen som skjer i bedrift. Den vanligste modellen for gjennomføring er to år i skole og to år i bedrift. For elever med rett til spesialundervisning er det mulig å søke om et løp med tre år i skole og to år i bedrift. For den delen av opplæringen som skjer i bedrift, må hjemfylket til lærekandidaten betale bedriften for kostnader til opplæring, veiledning og nødvendig tilrettelegging.

En videreføring av opplæringen ved Signo grunn- og videregående skole

Signo grunn- og videregående skole arbeider for at elever som velger grunnkompetanse–  arbeidsliv og som ønsker et lærekandidatløp, gis denne muligheten. En absolutt forutsetning er at hjemfylket til eleven betaler løpende kostnader for to års opplæring i bedrift.              

Fordi skolen ligger i Vestfold og for å tilstrebe en helhetlig og sammenhengende opplæring for  ungdommen, søker skolen samarbeid med deler av fagopplæringssystemet i Vestfold fylke. I Vestfold er det etablert et unikt tilbud om tilrettelagt fagopplæring ved hjelp av lærekandidatordningen. Tilbudet administreres av et eget kontor oppnevnt for dette særlige formålet, - Opplæringskontoret OKTAV AS. OKTAV AS består av 12 vekst- og attføringsbedrifter. Disse bedriftene er alle mulige opplæringsarenaer for lærekandidater som tas i ordningen. Signo Grantoppen AS som ligger i samme område som Signo grunn- og videregående skole er én av disse 12 bedriftene. Et av kjennetegnene ved Signo Grantoppen as er at de har tegnspråklige miljøer for alle sine ulike arbeids- og produksjonsarenaer.

OKTAV AS kan tilby opplæring i bedrift for ungdom fra andre fylker enn Vestfold. Dette forutsetter at hjemfylket betaler et månedlig tilskudd til OKTAV for to år tilrettelagt opplæring i bedrift. Betalingen skal dekkekostnader for tilrettelegging og oppfølging av ungdommen i opplæringsbedriften. Tilbud i regi av OKTAV gjelder for elever som vurderes å kunne gjennomføre opplæring i bedrift med en oppfølgingsfaktor på 1-5. Det vil si at lærekandidaten må kunne gjennomføre bedriftsopplæringen med bistand som maksimum tilsvarer én oppfølger for fem lærekandidater. Elever med behov for tettere oppfølging, kan følgelig ikke tas inn på denne ordningen.