Videregående skole

Vi deler utdanningstilbudet inn i Grunnkompetanse – arbeidsliv og Grunnkompetanse – hverdagsliv, og skolen tilbyr fire ulike utdanningsprogram; Design og håndverk, Naturbruk, Restaurant- og matfag og Studiespesialisering.

Ei jente holder en spade og er i ferd med å lesse av en tilhenger.

Varierte linjetilbud

Naturbruk er et av våre utdanningsprogram. Da brukes blant annet gårdsbruket til Signo Grantoppen som også ligger på området.

Grunnkompetanse – arbeidsliv

Grunnkompetanse – arbeidsliv har flere likhetstrekk med Grunnkompetanse – hverdagsliv. Den største forskjellen er at Grunnkompetanse – arbeidsliv skal ha et tydelig fokus på å kvalifisere eleven til arbeids- og yrkesliv i tilrettelagt eller ordinær bedrift. Det innebærer at en betydelig del av opplæringen skal rettes mot kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktige i arbeidslivet. Denne delen av opplæringen benevnes som arbeidslæring. Arbeidslæring innebærer også utprøving av ulike arbeidstyper og produksjonsmåter gjennom praksis i bedrift. Elevene kan få benytte ulike arbeidsarenaer innenfor arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS, eller andre bedrifter i nærheten av skolen. Elevene kan etter endt videregående opplæring søke om å bli lærekandidater i hjemkommunen.

Grunnkompetanse – hverdagsliv

Opplæringen Grunnkompetanse – hverdagsliv tar sikte på å forberede eleven til voksenlivet på livsarenaene bolig, arbeid og fritid. Opplæringen gis gjennom målrettede aktiviteter hvor det legges stor vekt på å utvikle kommunikasjon, språk, samspillferdigheter, sosiale ferdigheter og ADL-ferdigheter (aktiviteter i dagliglivet). Overordnet mål for opplæringen er å ruste eleven for et mest mulig selvstendig og innholdsrikt liv.

Det legges stor vekt på å utvikle elevens evne til å språksette tanker og følelser, inngå i dialog, reflektere og å forstå sammenhenger og årsaksforhold. Opplæringen skal være helsefremmende ved å styrke elevens evne til å mestre egen funksjonsnedsettelse og helseutfordringer. Fysisk aktivitet utgjør en del av opplæringen. Opplæringstilbudet skal støtte eleven med å utvikle interesseområder for fremtidig arbeids-og fritidsmål. Mange av hverdagslivselevene får også et tilbud om arbeidslæring på lik linje med elevene på Grunnkompetanse – arbeidsliv.

Utdanningsprogrammer ved skolen

Design og håndverk

 • Programmet har stor faglig bredde hvor elevene blir kjent med forskjellige håndverk, materialer og teknikker.
 • Det jobbes ofte med prosjekt hvor elevene får benyttet forskjellig redskap, hvor de blir kjent med vår kulturhistorie.
 • Fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag blir utviklet.
 • Elevene får kunnskap om form, farge og komposisjon

Naturbruk

 • Dette programmet gir grunnleggende opplæring områder innenfor landbruksdrift, skogbruksarbeid, stell av dyr og friluftsliv.
 • Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold, og til å bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø.
 • Deler av opplæringen gis på gårdsbruket ved skolen, men opplæringen kan også gis på arenaer utenfor skolens område, for eksempel Gjennestad videregående skole.
 • Elevene får tilpasset konkrete oppgaver.

Restaurant- og matfag

 • Utdanningsprogrammet er bygd opp av de tre fagene råstoff og produksjon, kosthold og livsstil, og bransje, fag og miljø.
 • Elevene utvikler erfaring, innsikt og evne til å vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder og måltid.

Studiespesialisering

 • Tilbudet passer for elever med særlige store behov for individuell tilpasning og avvik fra ordinære læreplaner. 
 • Tilbudet kan også tilpasses for elever som ønsker en videregående opplæring med mer teoretisk innhold. 
 • Elever på denne linjen får mulighet til å få arbeids- og hverdagslivstrening gjennom de ulike programområdene vi tilbyr.