Videregående skole

Opplæringen ved skolen fører til «grunnkompetanse». Grunnkompetanse gir ikke studiekompetanse eller fag-/svennebrev.

Ei jente holder en spade og er i ferd med å lesse av en tilhenger.

Varierte linjetilbud

Naturbruk er et av våre utdanningsprogram. Da brukes blant annet gårdsbruket til Signo Grantoppen som også ligger på området.

Grunnkompetansen ved skolen er inndelt i to områder; Grunnkompetanse – arbeidsliv og Grunnkompetanse – hverdagsliv. De to områdene skal reflektere ulikheter i siktemål og innhold. Der eleven tjener på det, kombineres mål og pedagogiske arbeidsmåter fra begge områdene. 

Opplæring i og på tegnspråk

For elever med tegnspråk som førstespråk og når eleven ønsker det, kan opplæringen gis etter § 3-9 i opplæringsloven (Tegnspråkopplæring i den videregående skolen). Det må foreligge en sakkyndig vurdering og enkeltvedtak fra hjemfylket for at skolen kan gi slik opplæring. Det er viktig å presisere at også elever som ikke får opplæring etter § 3-9 kan få opplæringen på tegnspråk når dette anbefales i sakkyndig vurdering. 

Ikke studiekompetanse eller fagbrev

Tilbud ved Signo grunn- og videregående skole er ikke egnet for elever som ønsker å oppnå studiekompetanse eller fagbrev. Det utelukker likevel ikke at elever som har begynt ved skolen endrer fra et løp mot grunnkompetanse til et løp mot fagbrev/svennebrev. En slik endring i utdanningsvalget vil med stor sannsynlighet gjøre det nødvendig med et skolebytte for eleven.

Opplæringens omfang

Opplæringen gis med det antall årstimer som gjelder for det aktuelle utdanningsprogrammet. Dette er 35 timer for de yrkesfaglige programmene, og 30 timer for Studiespesialisering. Reduksjon i timetall kan kun skje etter ønske fra eleven, når det anbefales i sakkyndig vurdering og fastslås i et enkeltvedtak. Opplæring etter § 3-9 fører ikke til utvidet timetall, slik som i grunnskolen. Tillegget gis etter en oppsatt plan for hvert trinn i grunnskolen.

Valg av utdanningsprogram

Elevene får opplæring innenfor ett av fire utdanningsprogram; Naturbruk, Restaurant- og matfag, Design og håndverk eller Studiespesialisering. Selv om elevene må velge ett utdanningsprogram, er det mulighet for å lage individuelle opplæringsplaner som henter mål, aktiviteter og fag fra andre utdanningsprogrammer enn det eleven er tatt inn til.

Under forutsetning av godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, vil vi fra skoleåret 2020/2021 tilby kun Naturbruk og Restaurant- og matfag.

Naturbruk

 • Dette programmet gir grunnleggende opplæring innenfor områder som landbruksdrift, skogbruksarbeid, stell av dyr og friluftsliv.
 • Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold, og bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø.
 • Deler av opplæringen gis på gårdsbruket ved skolen, men opplæringen kan også gis på arenaer utenfor skolens område, for eksempel Gjennestad videregående skole.
 • Elevene får tilpasset konkrete oppgaver.

Restaurant- og matfag

 • Utdanningsprogrammet er bygd opp av de tre fagene Råstoff og produksjon, Kosthold og livsstil og Bransje, fag og miljø.
 • Elevene utvikler erfaring, innsikt og evne til å vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder og måltid.

Design og håndverk

 • Programmet har stor faglig bredde hvor elevene blir kjent med forskjellige håndverk, materialer og teknikker.
 • Det jobbes ofte med prosjekter hvor elevene får benytte forskjellige redskaper og får bli kjent med vår kulturhistorie.
 • Fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag blir utviklet.
 • Elevene får kunnskap om form, farge og komposisjon.

Studiespesialisering

 • Tilbudet passer for elever med særlige store behov for individuell tilpassing og avvik fra ordinære læreplaner. 
 • Tilbudet kan også tilpasses for elever som ønsker en videregående opplæring med mer teoretisk innhold. 
 • Elever på denne linjen får mulighet til å få arbeids- og hverdagslivstrening gjennom de ulike programområdene vi tilbyr. 

Har du spørsmål, ta kontakt med: