Se mitt språk – Tegnspråkopplæring for foreldre og søsken

Vi gir dette opplæringstilbudet til foreldre og søsken av barn som har en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet. Tilbudet er landsdekkende.

To barn leker sammen med en voksen i en gymsal.

Opplæringstilbudet

  • Programmet består av 40 moduler gitt over en periode på 16 år.
  • 858 timer tegnspråkundervisning.
  • 142 timer om tema knyttet til ulike sider ved det å være foreldre til et barn med hørselshemming.

Læringsutbytte

  • Kunnskap om tegnspråk.
  • Praktisk erfaring i å bruke tegnspråk.
  • Innsikt i og forståelse for barnets språk og kommunikasjon.
  • Møte foreldre i liknende situasjon.
  • Kunnskap om det offentlige hjelpeapparatet og rettigheter barnet har i samfunnet og skolen.
  • Innsikt i pedagogiske valgmuligheter.
  • Kunnskap om supplerende kommunikasjon og flerspråklighet.

Kurskostnader

Tegnspråkopplæringen «Se mitt språk» er gratis for foreldre og inkluderer kursmateriell og kost og losji.

Foreldre som deltar har rett til opplæringspenger og permisjon etter  folketrygdloven § 9-13 og arbeidsmiljøloven § 12-9. 

Søknadsskjema for «Se mitt språk»

Last ned søknadsskjema for «Se mitt språk»

På vei mot et språk: tilleggskurs for barn med flere funksjonsnedsettelser og døvblinde

Signo skole- og kompetansesenter tilbyr foreldre til hørselshemmede barn med ulike funksjonsnedsettelser og døvblinde et tilpasset opplæringstilbud på 50 timer kalt «På vei mot et språk». Det handler blant annet om alternative kommunikasjonsformer. 

Har du spørsmål, ta kontakt med: