Se mitt språk – Tegnspråkopplæring for foreldre og søsken

Signo kompetansesenter gir opplæringstilbudet "Se mitt språk" til foreldre/foresatte og søsken av barn som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet.

Gutt og jente snakker sammen på tegnspråk.

Søsken som kan snakke sammen

Vi gir tegnspråkopplæring til foreldre og søsken, og samtidig kan barna med nedsatt hørsel og ulike former for funksjonsnedsettelse, få deltidsopplæring. Flere historier

Foresatte og søsken til barn med kommunikasjonsutfordringer som ikke skyldes nedsatt hørsel kan også søke om tjenesten.

Opplæringstilbudet

 • Landsdekkende opplæringstilbud.

 • Opplæringen består av 40 undervisningsuker gitt over en periode på 16 år. 

 • Opplæringen er todelt: Hoveddelen er tegnspråkundervisning, mens opplæringens andre del fokuserer på tema knyttet til ulike sider ved det å være foresatt til et barn med hørselshemning. 

 • Se mitt språk er et tilbud som gis i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
 • Se mitt språk gis også i regi av Statped.
 • "På vei mot et språk" – et tilleggsprogram 

  "Se mitt språk" inkluderer hos oss et 50 timers tilleggsprogram kalt "På vei mot et språk". "På vei mot et språk" utdyper og supplerer "Se mitt språk" med tema som er særlig tilpasset vår målgruppe.  

Vi anbefaler at både foresatte og søsken av barnet det gjelder, kommer sammen for å få opplæring. Familier med lang reisevei kan bo hos oss i kursukene. 

Mens foreldre deltar i "Se mitt språk", deltar søsken i tegnspråkundervisning i egne grupper. Det legges til rette for at søsken kan følge opp skolearbeid under oppholdet. De må ha med seg arbeidsplan fra hjemskolen til kursukene, og det avsettes tid til å jobbe med skolearbeidet gjennom uka.

Det kan søkes om deltidsopplæring (alternativ opplæringsarena) for barn i målgruppen sammenfallende med ukene familien er på kurs.

Læringsutbytte

 • Kunnskap om tegnspråk.
 • Praktisk erfaring i å bruke tegnspråk.
 • Innsikt i og forståelse for barnets språk og kommunikasjon.
 • Møte foreldre i liknende situasjon.
 • Kunnskap om det offentlige hjelpeapparatet og rettigheter barnet har i samfunnet og skolen.
 • Innsikt i pedagogiske valgmuligheter.
 • Kunnskap om supplerende kommunikasjon og flerspråklighet.

Kurskostnader

Tegnspråkopplæringen "Se mitt språk" er gratis for foreldre og inkluderer kursmateriell og kost og losji.

Foreldre som deltar har rett til å søke opplæringspenger og permisjon etter folketrygdloven § 9-13 og arbeidsmiljøloven § 12-9. Reise må søkes dekket av hjemkommune.

Søknadsskjema for "Se mitt språk"

Søknad må komme fra barnets hjemkommune ved PP-tjeneste eller annen kommunal instans.

Har du spørsmål, ta kontakt med: