Se mitt språk – Tegnspråkopplæring for foreldre og søsken

Vi gir dette opplæringstilbudet til foreldre og søsken av barn som har en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet. Tilbudet er landsdekkende.

Gutt og jente snakker sammen på tegnspråk.

Søsken som kan snakke sammen

Vi gir tegnspråkopplæring til foreldre og søsken, og samtidig kan barna med nedsatt hørsel og ulike former for funksjonsnedsettelse, få deltidsopplæring. Flere historier

Opplæringstilbudet

 • Programmet består av 40 moduler gitt over en periode på 16 år.
 • 858 timer tegnspråkundervisning.
 • 142 timer om tema knyttet til ulike sider ved det å være foreldre til et barn med hørselshemming.
 • "Se mitt språk" på Signo kompetansesenter gir i tillegg 50 timer, kalt "På vei mot et Språk". "På vei mot et språk" utdyper og supplerer "Se mitt språk" med tema som retter seg mot foreldre til barn som har en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet.

Det kan søkes om deltidsopplæring (alternativ opplæringsarena) for barn i målgruppen sammenfallende med ukene familien er på kurs.

Læringsutbytte

 • Kunnskap om tegnspråk.
 • Praktisk erfaring i å bruke tegnspråk.
 • Innsikt i og forståelse for barnets språk og kommunikasjon.
 • Møte foreldre i liknende situasjon.
 • Kunnskap om det offentlige hjelpeapparatet og rettigheter barnet har i samfunnet og skolen.
 • Innsikt i pedagogiske valgmuligheter.
 • Kunnskap om supplerende kommunikasjon og flerspråklighet.

Kurskostnader

Tegnspråkopplæringen "Se mitt språk" er gratis for foreldre og inkluderer kursmateriell og kost og losji.

Foreldre som deltar har rett til opplæringspenger og permisjon etter  folketrygdloven § 9-13 og arbeidsmiljøloven § 12-9. 

Søknadsskjema for "Se mitt språk"

Last ned søknadsskjema for «Se mitt språk»

Har du spørsmål, ta kontakt med: