Pedagogisk plattform

Å utvikle best mulig kommunikasjons- og språkferdigheter er et gjennomgripende mål for opplæringen ved skolen.

Opplæringen tilpasses den enkelte. Som regel i form av spesialundervisning og bruk av individuell opplæringsplan. 

Det er et gjennomgripende mål at elevene utvikler best mulig kommunikasjons- og språkferdigheter. Vi tilpasser opplæringen etter elevens språkkoder. Det kan være tegnspråk, norsk med tegnstøtte (NMT), taktilt tegnspråk eller andre alternative kommunikasjonsformer. 

Levende tegnspråkmiljø

Det legges vekt på å skape et levende tegnspråkmiljø, men også å gi gode betingelser for elever som har behov for å utnytte hørsel og tale i sin kommunikasjon.

Elever med Cochleaimplantat (CI) stimuleres til aktiv bruk av hørsel og tale, med nødvendig bruk av tegn som støtte. Ulike hørseltekniske hjelpemidler tas i bruk for å gi gode lytteforhold.

Elever som trenger andre utrykksmåter enn tegn eller tale for å forstå eller for å gjøre seg forstått, får opplæring ved bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Det legges stor vekt på at eleven når sitt potensiale  faglig læring, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlig utrykksevne og bruk av digitale verktøy.