Pedagogisk plattform

Å utvikle best mulig kommunikasjons- og språkferdigheter er et gjennomgripende mål for opplæringen ved skolen.

Vi tilpasser opplæringen etter elevens språkkoder. Det kan være tegnspråk, norsk med tegnstøtte (NMT), taktilt tegnspråk eller andre alternative kommunikasjonsformer. 

Skolen arbeider for at eleven skal nå sitt potensiale i fagopplæring. Dette gjelder både fellesfagene i grunn- og videregående skole og yrkesfagene i videregående opplæring.

Opplæringen tilpasses den enkelte ved hjelp av spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP). 

Levende tegnspråkmiljø

Det legges vekt på å skape et levende tegnspråkmiljø, men også å gi gode betingelser for elever som har behov for å utnytte hørsel og tale i sin kommunikasjon.

Elever med cochleaimplantat (CI) stimuleres til aktiv bruk av hørsel og tale, med nødvendig bruk av tegn som støtte. Ulike hørseltekniske hjelpemidler tas i bruk for å gi gode lytteforhold.

Elever som trenger andre utrykksmåter enn tegn eller tale for å forstå eller for å gjøre seg forstått, får opplæring ved bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Det legges stor vekt på at eleven når sitt potensiale  faglig læring, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlig utrykksevne og bruk av digitale verktøy. 

Dialogisk perspektiv

I møte med våre elever tilstreber skolen et dialogisk perspektiv. Det er en forståelsesramme som handler om at mennesket får sin identitet, og blir til et menneske med verdier og tanker gjennom kontakt med andre mennesker. Det innebærer at personale og elever inngår i kommunikative relasjoner hvor elevens intensjoner, tanker og forståelse utvikles gjennom møter med kompetente kommunikasjonspartnere. Ved å bli sett, bekreftet og forstått ser eleven seg selv, og blir bevisst sine handlinger, uttrykk og tanker. På denne måten utvikler alle sine sosiale, kommunikative og språklige ferdigheter.