Generelt om skoletilbudet

Skolen vår er en friskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet.

Ei jente holder en spade og er i ferd med å lesse av en tilhenger.

Varierte linjetilbud

Naturbruk er et av våre utdanningsprogram. Da brukes blant annet gårdsbruket til Signo Grantoppen som også ligger på området.

Språk og kommunikasjon

Skolen tilbyr et felles språklig grunnlag tuftet på norsk tegnspråk. Samtidig er vi opptatt av å møte elevenes ulike kommunikative og språklige behov.

Vi har lang erfaring med elever i skolens målgruppe, og vi ser at tegnspråk ikke alltid er nok. Mange vil ha behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK), digitale kommunikasjonsverktøy, andre hjelpemidler eller taktile tegn og haptiske tegn.

Hovedmålet for den enkelte elev må være å kunne utvikle sitt språklige potensiale med de virkemidler og den støtte som fungerer best.

Døvblindpedagogisk tilnærming

For elever med døvblindhet eller kombinert syns- og hørselsnedsettelse, anvendes en døvblindpedagogisk tilnærming. Kommunikasjon er en relasjonell og emosjonell prosess. Lærerne er opplevelsespartnere og merkompetente dialogpartnere. Her arbeides det med samspill og kommunikasjon, omverdensrelasjoner og omverdenforståelse, kroppsøving, fysisk aktivitet og aktiviteter i dagliglivet (ADL).

Spesialundervisning

Alle elevene ved vår skole har sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning.

PP-tjenesten i elevens hjemstedskommune/fylkeskommune utarbeider en sakkyndig vurdering. På basis av denne fatter skolemyndigheten i hjemstedskommunen/fylkeskommunen et enkeltvedtak om spesialundervisning. Med utgangspunkt i læreplanverket, den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket om spesialundervisning, utarbeider vi en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven.

Deltidsopplæring

Man kan søke om deltidsopplæring for både elever i grunnskolen og i videregående opplæring. Det er Signo kompetansesenter som gir tilbud om å ta deler av opplæringen her i Andebu. Hovedfokus i deltidsopplæringen er å fremme språk- og kommunikasjonsutvikling hos eleven. 

Veiledning og undervisning 

Kompetansesenteret vårt tilbyr også utredning, rådgivning, veiledning og kurs til hjemskole, fagmiljø og foresatte. Dette er for elever som ønsker å gå i hjemskolen. Les mer om rådgivningstjenestene i opplæringssektor her.

Del denne siden