Effekt av stengte arbeids- og fritidstilbud for beboere ved Signo Vivo under pandemien i 2020

Les oppsummeringen av artikkelen til Bodil Hegge Ellingsen publisert i SOR-Rapport nr 1 2022.

SOR-Rapport 1 2022

Artikkelen som beskriver undersøkelsen kan lastes ned og leses i sin helhet ved å gå inn på lenken nedferst i artikkelen.

(Tekst: Bodil Hegge Ellingsen)

Da pandemien traff Norge mars 2020 endret det hverdagene for de fleste. Det har vært gjort en rekke undersøkelser på hvordan pandemiens smitterestriksjoner har virket på mennesker med utviklingshemming som har mistet sitt arbeidstilbud, og som heller ikke har hatt tilgang til et sosialt nettverk. Men gruppen «utviklingshemmede» er så stor, og spekteret så vidt, at det er på sin plass å se på hvordan dette har slått ut for flere personer innenfor denne store gruppen. Kunnskap om én gruppe kan ikke generaliseres til å gjelde alle med utviklingshemming. 

Bakgrunnen for denne undersøkelsen var uttalelser som «Nå er det så mye roligere her». En liten nedgang i meldinger om skade, vold og trussel, vekket nysgjerrigheten ytterligere, og vi så en unik mulighet til å studere effekten av et lavere aktivitetsnivå.

To studiespørsmål:

  1. Hvordan har beboerne i boavdeling 1 opplevd nedstengning av arbeids- og fritidstilbud?
  2. Støtter avviksmeldinger knyttet til personalsikkerhet, legemiddelavvik og eventuelt-medikasjon de kvalitative funnene?

Vi rettet søkelyset mot en gruppe brukere med komplekse tilstander og store bistandsbehov. Disse rapporterer ikke selv hvordan de har det, men utrykker seg gjerne på en «ukonvensjonell» måte. Vi ønsket at DERES situasjon, og så langt som mulig, OPPLEVELSE skulle komme frem. 24 brukere deltok, av disse har 17 autismespekterforstyrrelse og gjennomsnittlig i gruppen er det en forekomst på 3,4 tilleggslidelser. Godt kjente tjenesteytere var informanter og funnene ble sett opp mot de kvantitative data; skade-, vold og trusselmeldinger, medisinavvik og bruk av eventuelt-medikasjon (sobril og vival).

Til tross for at de fleste har savnet lystbetonte aktiviteter, både i og utenfor Signo Vivo viser funnene en klar tendens, godt understøttet av kvantitative data.

På spørsmål om søvn og uro har det for de aller fleste vært en forandring til det bedre.

Meldinger om skade, - vold og trussel hadde en nedgang på 47% sammenlignet med perioden før nedstegningen.

Bruk av eventueltmedikasjon samt medisinavik hadde også en markant nedgang.

Hovedfunnene i denne undersøkelsen er at roligere morgener, mulighet for søvn, lavere aktivitetsnivå, og å være mer i ro har hatt positiv effekt på denne gruppen brukere.

«En roligere start på dagen har ført til en lettere dag, mindre stress, mindre uro. Har ført til bedre tid til frokost som har gjort at bruker har spist bedre»

En konsekvens av personalets erfaringer med nedstegningen og funnene i denne undersøkelsen har medført at flere brukere har fått redusert arbeids- og aktivitetsmengde gjennom uken.

«… men nå som det har vært stengt lenge har hen ikke pratet om jobb eller vist interesse for jobben. Derfor velger man å redusere arbeidsmengden når hen starter opp igjen»

Personalet er bevisstgjort på hvilke faktorer som kan medvirke til kognitiv overbelastning, som kan medføre uro, mistrivsel, frustrasjon, angst og depresjon.

Last ned artikkelen SOR Rapport 1 2022 Effekten av stengte arbeids- og fritidstilbud for beboere ved Signo Vivo under pandemien i 2020 (pdf)