Signo grunn- og videregående skole

Skolen vår er en friskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet.

Ei jente sitter i et klasserom og ser på hendene sine.

Utvikling av egne evner

Vi jobber for at alle våre elever når sitt potensiale i faglig læring, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlig uttrykksevne og bruk av digitale verktøy.

Flere historier

Pedagogisk plattform

Opplæringen tilpasses den enkelte. Som regel i form av spesialundervisning og bruk av individuell opplæringsplan. 

Det er et gjennomgripende mål at elevene utvikler best mulig kommunikasjons- og språkferdigheter. Vi tilpasser opplæringen etter elevens språkkoder. Det kan være tegnspråk, norsk med tegnstøtte (NMT), taktilt tegnspråk eller andre alternative kommunikasjonsformer. 

Det legges vekt på å skape et levende tegnspråkmiljø, men også å gi gode betingelser for elever som har behov for å utnytte hørsel og tale i sin kommunikasjon. Elever med Cochleaimplantat (CI) stimuleres til aktiv bruk av hørsel og tale, med nødvendig bruk av tegn som støtte. Ulike hørseltekniske hjelpemidler tas i bruk for å gi gode lytteforhold. Elever som trenger andre utrykksmåter enn tegn eller tale for å forstå eller for å gjøre seg forstått, får opplæring ved bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Det legges stor vekt på at eleven når sitt potensiale  faglig læring, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlig utrykksevne og bruk av digitale verktøy. 

Døvblindpedagogisk tilnærming

For elever som har døvblindhet eller andre alvorlige kombinerte sansetap, anvendes en døvblindpedagogisk tilnærming. Kommunikasjon er en relasjonell og emosjonell prosess. Lærerne er opplevelsespartnere og merkompetente dialogpartnere. Her arbeides det med samspill og kommunikasjon, omverdensrelasjoner og omverdenforståelse, kroppsøving, fysisk aktivitet og aktiviteter i dagliglivet (ADL). 

Et landsdekkende skoletilbud

Skolen vår ligger i Andebu i Sandefjord kommune i Vestfold. Skolen er godkjent for inntil 35 elever, 12 i grunnskolen, og 23 i videregående. Elevene betaler ikke skolepenger. 

Vårt kompetansesenter gir tilbud om å ta deler av opplæringen her i Andebu. Les om deltidsopplæring her. Vi har rådgivere som gir veiledning og undervisning til elever som ønsker å gå i hjemskolen. Les mer om rådgivningstjenestene i opplæringssektor her.