Deltidsopplæring

Elever kan få deler av opplæringen sin på Signo kompetansesenter. Hovedhensikten med deltidsopplæring er å fremme språk- og kommunikasjonsutvikling hos eleven.

En gutt sitter og leser sammen med en lærer.

Tilpasset opplæring

Våre lærere lager et opplegg som passer for den enkelte elev.

Hvem er tilbudet for ?

Tilbudene kan gis til barn og unge med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, elever med kombinerte syns- og hørselstap og elever med døvblindhet. Det kan søkes om deltidsopplæring for elever i grunnskolen og elever i videregående opplæring. Det kan også søkes om pedagogisk tilbud ved senteret for barn under skolepliktig alder.

Hensikt og mål

Hovedhensikten med deltidsopplæring er å fremme språk- og kommunikasjonsutvikling hos eleven. Opplæringen skal også støtte elevens identitetsutvikling og bidra til sosiale erfaringer i små elevgrupper. Vi legger vekt på å skape et inkluderende læringsmiljø hvor eleven skal oppleve tilhørighet.

Tilbudet baseres på et tett samarbeid med bostedsskolen, i tråd med sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan og samarbeidsavtale. Signo kompetansesenter samarbeider med Signo grunn- og videregående skole, slik at deltidselevene kan inngå i et felles elevmiljø med skolens helårselever. I tilfeller der Signo kompetansesenter både gir deltidsopplæring og rådgivningstjenester rundt den samme eleven, vil vi samordne tilbudene.

Tilbudets omfang

Deltidsopplæring har en øvre grense på 12 uker. Hvor omfattende tilbud senteret kan gi,  avhenger av hvor mange elever som søker og elevenes behov for tilbudet. Vanlig omfang for opphold ved senteret er for tiden 2-6 uker per år. Foresatte som følger opplæringsprogrammet «Se mitt språk» får sine kursuker samtidig med elevens deltidsopplæring.

Opplæring med ulike språk og kommunikasjonsformer

All opplæring er tilrettelagt for elever med hørselshemming. Det benyttes norsk tegnspråk, norsk talespråk, norsk med tegnstøtte, taktilt tegnspråk og andre tilpassede kommunikasjonsformer. Bruk av alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK) benyttes ut fra behov og sakkyndige vurderinger.

Botilbud

Det kan søkes om plass i skolens elevinternat for deltidselever som ikke har følge av foresatte eller ledsager. Elever med ledsager får tilbud om å bo i besøksleilighet på senterets område. Om deltidsopplæringen skjer parallelt med foresattes tegnspråkopplæring, bor eleven sammen med foresatte. 

Om bostedsskolens ansvar

Deltidsopplæring til elever i grunnskolen er regulert etter bestemmelsene om bruk av alternativ opplæringsarena i grunnskolen. Se Rundskriv Udir-3-2010, pkt. 4 og 5  klikk her: rundskriv Udir 3-2010 (udir.no)

Avledet av bestemmelsene i rundskrivet er det etablert en praksis med at rektor på bostedsskolen er ansvarlig for en søknad om deltidsopplæring. Rektor må påse at nødvendige krav og betingelser for bruk av alternativ opplæringsarena etterleves. To viktig bestemmelser i denne sammenhengen er at bruk av alternativ opplæringsarena skal hjemles i enkeltvedtak om spesialundervisning (§5-1) eller tegnspråkopplæring (§2-6) og at det skal inngås avtale mellom skolen og tilbyder av tiltaket.

 

Spesielt om tilbud til elever i videregående opplæring

Det finnes ikke tilsvarende regler om bruk av alternative opplæringsarenaer i videregående opplæring. Men siden senteret også gir tilbudet til elever i videregående har vi funnet det ryddig og hensiktsmessig at det også for disse elevene er rektor som er ansvarlig for å søke og at det inngås avtale mellom bostedsskole og senteret. Vi vil videre anbefale at deltidsopplæringen beskrives i enkeltvedtak om spesialundervisning (§5-1) og elevens IOP, for å sikre en god helhet i elevens samlede tilbud. Dersom eleven har opplæring etter § 3-9 tegnspråkopplæring i den videregående opplæringen anbefaler vi at deltidsopplæringen omtales i enkeltvedtaket om denne opplæringen.

Spesielt om tilbud til elever under skolepliktig alder

Senteret har ikke spesifikke krav til hvem som kan søke om pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder, utover at bostedskommunen er ansvarlig for søknaden. Forslagsvis kan søknaden komme fra PP-tjenesten, barnehagemyndighet i kommunen eller barnehagen. Vi anbefaler at et tilbud ved senteret omtales i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og /eller tegnspråkopplæring (jf barnehageloven §§ 19 a og 19 h) og innarbeides i relevante individuelle planer for barnet.

Oppfølging av ansatte fra bostedsskolen

Det er ingen forutsetning for gjennomføring av opplæringen at deltidselevene har med seg egen lærer eller assistent fra bostedsskolen. For elever som ikke deltar sammen med foreldre, er det likevel ønskelig at en ansatt ved skolen er med under ett eller flere opphold. Disse deltar aktivt i undervisningen. Behov for fast medfølgende lærer eller assistent vurderes individuelt sammen med foresatte og bostedsskolen.

Hospitering i forbindelse med deltidsopplæring

Etter avtale tilrettelegger vi for hospitering for ansatte ved bostedsskolen mens eleven får deltidsopplæring. Hospitering kan bidra til et tettere samarbeid om elevens opplæringstilbud, erfaringsutveksling og kompetanseheving. Hospitering avtales med koordinator for tilbudet.

Økonomi

Deltidsopplæring for hørselshemmede elever er statlig finansiert og er definert som opplæring under 12 uker per år. Det innebærer at hjemkommunen / hjemfylket ikke blir fakturert for opplæring og opphold på senteret for elev.

Reisekostnader for elev og oppholdsutgifter og reiseutgifter for personer som følger eleven under opphold på senteret dekkes ikke av senteret. Senteret tilbyr opphold i besøksleilighet til selvkostbaserte priser.

Samarbeidsavtale

Det skrives en årlig samarbeidsavtale mellom bostedsskolen og Signo kompetansesenter. 

Hvordan søke om deltidsopplæring

Søknad om deltidsopplæring og pedagogisk tilbud til førskolebarn skjer ved hjelp av senterets fellesskjema for individbaserte tjenester. Det er rektor ved bostedsskolen som søker om deltidsopplæring. Søknad om pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder må komme fra en kommunal instans, barnehagen eller PP-tjenesten.

Vi ber om at det spesifiseres i søknadskjema hvor mange uker deltidsopplæring som ønskes.

Når det søkes om tilbud som krever oppfølging og tilsyn av eleven ut over undervisningstiden ( kl 08.30 til 14.30) må dette omtales i søknaden. Alternativt kan det det søkes om leie av besøksleilighet for elev og ledsager eller søkes om plass for elev i elevinternat. Søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknadsfrist er 1. februar. På grunn av behov for samordning med andre tjenester ved senteret må det påregnes flere ukers behandlingstid. Svar på søknaden kan forventes medio april.

Kontaktpersoner:

Har du flere spørsmål, kontakt oss gjerne for mer info.

Cecilie Horgen, koordinator for deltidsopplæring
Telefon: 33 43 86 53
Mobil: 994 82 939
E-post: cecilie.horgen@signo.no

Anne Waal Søyland, rektor for opplæringsavdelingen
Telefon: 33 43 87 85
Mobil: 913 35 537
E-post: anne.waal.soyland@signo.no 

Lars Fr. Eriksen, fagrådgiver
Telefon: 33 43 86 01
Mobil: 915 534 03
E-post: lars.fredrik.eriksen@signo.no