Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Å bo i et tegnspråklig miljø

Signo Dokken AS driver et sosialpedagogisk botilbud for døve og hørselshemmede elever som går på knutepunktskolen i Bergen.

Bokollektivet på Eikelund i Paradis er døgnbemannet og har plass til 8 ungdommer. Vi har både døve og hørende ansatte som kan tegnspråk og som liker å arbeide med ungdommer. Personalet bidrar med leksehjelp, oppfølging på fritid og samarbeid med skole og hjem. 

Målet er å forberede ungdommene til et selvstendig voksenliv og styrke den positive identiteten ved å være hørselshemmet. Behovet til den enkelte elev kan variere og vil ofte være situasjonsavhengig.  

Hvordan søke?

Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til Opplæringsloven § 3-9: Teiknspråkopplæring i den videregående skolen og til Forskrift til opplæringsloven § 19-5: Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald.

Eleven, i samarbeid med foreldre/foresatte/PP-tjeneste/skole, søker sin fylkeskommune om økonomisk dekning av  botilbudet. Søknaden må inneholde:

  • henvisning til opplæringsloven og forskriften
  • kort beskrivelse om hvorfor det søkes om sosialpedagogisk botilbud og hvilke skoler som søkes
  • dokumentasjon/sakkyndig vurdering fra PPT angående elevens behov for tilbudet det søkes om

Botilbudet finansieres gjennom fylkeskommunen hvor eleven tilhører og søknaden skal sendes til Inntakskontoret/Opplæringsavdelingen i elevens fylkeskommune. Kopi sendes Signo Dokken AS, Postboks 2469 Møhlenpris, 5836 Bergen.

For ytterligere informasjon og søknadsskjemaer, se www.vilbli.no og www.vigo.no , eller ta kontakt med Nordahl Grieg videregående skole.

 

Signo sine botilbud i Norge

Fire av virksomhetene våre har tilbud til døve og hørselshemmede elever i videregående skole:

  • Signo Conrad Svendsen senter i Oslo
  • Signo Conrad Svendsen senter avdeling Midt-Norge i Trondheim
  • Signo Vivo i Sandefjord
  • Signo Dokken AS i Bergen

 

 

Bokollektivet er døgnbemannet og har personalet som kan tegnspråk og liker å jobbe med ungdommer.