Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Vi deler av kunnskapen vår

Både Signo skole- og kompetansesenter og Signo døvblindesenter gir råd, kurs og veileding utenfor Signo

Signo skole - og kompetansesenter

1. Kurs og kunnskapsspredning
Tegnspråkopplæring til foreldre med barn innenfor målgruppen etter fastsatt opplæringsplan. Kurspakken er på 40 moduler à en uke. Opplæringen avsluttes det året barnet fyller 16 år. Denne opplæringen er fullfinansiert av staten.

Vi arrangerer også ulike fagkurs knyttet til målgruppene. Avdelingen tilbyr også åpne kurs som for eksempel: Kommunikative konsekvenser av sammensatte funksjonsvansker, Alternativ/tilpasset kommunikasjon og Autisme og døvhet. I tillegg dekker avdelingen behovet for internopplæring i tegnspråk. 

2. Forsknings- og utviklingsarbeid
Hovedoppgavene er å samle, systematisere og videreutvikle kunnskap om målgruppene døvblinde og hørselshemmede med ulike funksjonshemninger. Dette gjøres som eksternt finansierte prosjekter av praktisk-pedagogisk og sosialpedagogisk karakter.

3.Konsultative tjenester
På bakgrunn av søknad fra kommuner og andre instanser foregår disse tjenestene i hovedsak i brukernes nærmiljø. De er både individ- og systemrettede og består av:Tverrfaglig utredning, kurs til nettverket og tjenester til faglige nettverk. Innsatsen retter seg mot fagmiljøer og øvrig nettverk i den ansvarlige kommunen og fylkeskommunen, Målgruppen for individbaserte tjenester omfatter hele aldersspekteret hørselshemmede med ulike funksjonshemninger. Tjenestene retter seg primært mot elevens opplæringstilbud, men kan også være rettet mot andre arenaer som for eksempel bolig, arbeid og fritid. Alt dette foregår på brukernes hjemsted.

Signo døvblindesenter:

Regionsenteret
Gir tjenester til personer med medfødt og ervervet døvblindhet og deres nettverk i Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Tjenestene er både individ- og systemrettede. Det er et lavterskeltilbud. Det kreves ingen formell henvisning for å få tilgang til tjenestene, de er tilgjengelige i alle livets faser, og er gratis for mottakerne.

Livsløpsperspektiv
Våre tjenester omfatter utredning i forbindelse med bl.a. identifisering av døvblindhet, endringer i den enkeltes livssituasjon og endring i syns- og hørselsfunksjon. Vi gir veiledning og råd til personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, deres nærpersoner og aktuelle tjenesteytere.

Kurs
Vi har grunnkurs om medfødt døvblindhet for personale og pårørende, samt tilpassede temakurs om medfødt og ervervet døvblindhet.
Vi tilbyr også kurs og temadager til det kommunale hjelpeapparat, for å bidra til økt kunnskap om tilrettelegging for personer med aldersrelaterte diagnoser som medfører alvorlig syns- og hørselshemming/døvblindhet.

Varierte tjenester
Regionsenteret tilrettelegger ”Møteplassen” tre steder i regionen. Det er en arena for personer med ervervet døvblindhet, for erfaringsutveksling og informasjon, i tillegg til sosialt samvær.

Regionsenteret bidrar med uttalelser om brukernes behov i ulike sammenhenger. Vi bidrar også til å opprette kontakt mellom døvblindfødtes nettverk, i utarbeidelse av individuell plan, med uttalelser til søknader om opplæring, hjelpemidler, tilrettelegging og tjenester. Vi deltar i ansvarsgrupper etter behov.

Regionsenteret er en del av Nasjonalt Kompetansesystem for Døvblinde, og er en spesialisthelsetjeneste tilknyttet Helse Sør-Øst RHF.

 

Vi lærer deg å kommunisere visuellt