Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Brukermedvirkning

Ved Signo Vivos botilbud legger vi stor vekt på brukermedvirkning og selvstendighet.

I omsorgsboligene leier brukerne sin egen bolig og sørger for egen husholdning. Det legges vekt på brukernes medvirkning både når det gjelder å tilpasse tilbudet individuelt og deltagelse i fellesmiljø. Det legges også vekt på opplæring, der økt selvstendighet og kontroll over eget liv er sentrale begrep.

Kommunikasjonsmulighetene tilrettelegges for den enkelte bruker og foregår på tegnspråk. Det tilstrebes trygge tillitsforhold og aktiv samhandling mellom bruker og personale.

Signo Vivo har også eget brukerråd.

Medbestemmelse og muligheter til å påvirke egen livssituasjon har lenge vært sentrale verdier ved Signo Vivo. I flere av boligene har det i mange år vært arrangert husmøter hvor de som har leilighet i boligen tar felles avgjørelser.  Det vokste etter hvert frem et ønske om et felles brukerråd.

Signo Vivo ønsket å sette handling bak ord. Høsten 2006 deltok mange på brukerkonferansen i Bærum kommune. Det ble der knyttet kontakter med kommunens brukerråd.  De ble invitert til å arrangere kurs i etablering og drift av brukerråd for Signo Vivo. Brukerrådet ble som et resultat av dette etablert på en 2-dagers kick-off-konferanse i 2007.
Signo Vivos brukerråd har valgt navnet Rådsmøtet. Det fungerer som et allmøte hvor en valgt ordstyrer leder møtene og planlegger saksliste. Mandatet er enkelt: Rådsmøtet tar opp det de vil, med hvem de vil, når de vil. Dette gjør at rådsmøtet ikke alene opererer i forhold til Signo Vivo.

Det er varierende hvor mange som deltar på de 6 møtene som arrangeres gjennom året. Alle som kommer har imidlertid stemmerett og det er viktig at mange også bidrar i arbeidet mellom møtene.

Signo Vivo vil ha et utfordrende Rådsmøte som aktivt bidrar til kvalitetsutvikling av tjenestene. Dette forutsetter en god dialog. Referatene fra rådsmøtet gås regelmessig igjennom i Signo Vivos ledelse. Saker det må tas fatt i blir diskutert med Rådsmøtets leder.  Rådsmøtet får også relevante saker til behandling. 

Ett eksempel er Signo Vivos røykereglement. At ansatte ikke kan røyke sammen med de som bor i leilighetene. Denne saken var det svært delte meninger om og ved en avstemning fikk forslaget til røykereglement tilslutning med 7 mot 6 stemmer.

Et annet eksempel var anskaffelse av felles hytte for brukerne. Mange av de som vil benytte hytta var på befaring. Positive tilbakemeldinger gjorde at hytta ble kjøpt. Flere påpekte også ting som måtte utbedres. Godt hjulpet av nevenyttige ansatte og brukere er mye av dette gjennomført. 

Selvstendighet og mestring