Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Årsrapport 2010

Fra hovedstyrets årsberetning 2010

Målgrupper
Signo gir ulike tilbud til døve og døvblinde, og til hørselshemmede som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. Signo har spesielt i 2010 skapt økt bevissthet rundt målgruppen døvblinde i et eget ”døvblindes år”. Signo er óg engasjert i ulike internasjonale bistandsprosjekter rettet mot døve og døvblinde.

Formål
”Stiftelsen vil med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel.  I dette ligger også hjelp til å dekke fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom tilrettelegging av livsmiljø og formidling av kristne verdier.  Dette skal praktiseres slik at det vises respekt for den enkeltes overbevisning.  Stiftelsen vil bidra med veiledning og støttetiltak overfor pårørende, ansatte og andre som omgås eller arbeider med målgruppene.”  (§ 2 Stiftelsens statutter)

Årsrapporten 2010